Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? Žalmy 2,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 2

5 Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
6 Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

Žalmy, Kapitola 2

1 Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány?
2 Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho:
3 "Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme."
4 Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu.
5 Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem:
6 "Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!"
7 Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: "Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.
8 Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země.
9 Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny."
10 Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země!
11 Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním.
12 Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají!

Žalmy, Kapitola 3

1 Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem.
Žalmy 4

2 Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, mnoho je těch, kdo proti mně povstávají!
3 Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: "Ten u Boha spásu nenalezne."
4 Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu.
5 Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.
6 Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.
7 Nebojím se davu desetitisíců, kteří kolem proti mně se kladou.
8 Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby.
9 V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání!

Žalmy, Kapitola 4

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův.
2 Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu!
3 "Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež.
4 Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.
5 Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha.
6 Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu."
7 Mnozí říkají: "Kdo nám dá užít dobrých věcí?" Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine!
Komentáře k verši :

Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? Žalmy 2,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.