Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Žalmy 136,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 136

20 Dome Léviův, dobrořeč Hospodinu, vy, kdo se bojíte Hospodina, dobrořečte Hospodinu.
21 Požehnán buď Hospodin ze Sijónu, ten, který přebývá v Jeruzalémě. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 136

1 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
2 Chválu vzdejte Bohu bohů, jeho milosrdenství je věčné.
3 Chválu vzdejte Pánu pánů, jeho milosrdenství je věčné.
4 Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné.
5 Nebesa učinil důmyslně, jeho milosrdenství je věčné.
6 Zemi na vodách překlenul oblohou, jeho milosrdenství je věčné.
7 Učinil veliká světla, jeho milosrdenství je věčné.
8 Slunce, aby vládlo ve dne, jeho milosrdenství je věčné.
9 Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, jeho milosrdenství je věčné.
10 Ranil Egypt v jeho prvorozených, jeho milosrdenství je věčné.
11 A vyvedl Izraele z jeho středu, jeho milosrdenství je věčné.
12 Pevnou rukou a vztaženou paží, jeho milosrdenství je věčné.
13 On rozdělil Rákosové moře ve dví, jeho milosrdenství je věčné.
Žalmy 137

14 A převedl Izraele jeho středem, jeho milosrdenství je věčné.
15 Faraóna s vojskem smetl do Rákosového moře, jeho milosrdenství je věčné.
16 Svůj lid vodil pouští, jeho milosrdenství je věčné.
17 Pobil velké krále, jeho milosrdenství je věčné.
18 Zahubil vznešené krále, jeho milosrdenství je věčné.
19 Krále Emorejců Síchona, jeho milosrdenství je věčné.
20 A bášanského krále Óga, jeho milosrdenství je věčné.
21 Jejich země předal do dědictví, jeho milosrdenství je věčné.
22 Do dědictví Izraele, svého služebníka, jeho milosrdenství je věčné.
23 Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosrdenství je věčné.
24 A vyrval nás našim protivníkům, jeho milosrdenství je věčné.
25 Veškerému tvorstvu dává pokrm, jeho milosrdenství je věčné.
26 Chválu vzdejte Bohu nebes, jeho milosrdenství je věčné.

Žalmy, Kapitola 137

1 U řek babylónských, tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sijón.
2 Své citary jsme v té zemi zavěsili na topoly,
Komentáře k verši :

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Žalmy 136,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.