Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, Žalmy 105,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 105

34 Kéž mu je příjemné moje přemítání! Hospodin je moje radost.
35 Kéž hříšníci vymizí ze země, kéž svévolníci nejsou! Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Haleluja.

Žalmy, Kapitola 105

1 Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,
2 zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech,
3 honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!
4 Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
5 Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst,
6 potomkové Abrahama, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení!
7 Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi.
8 Věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení.
9 Uzavřeli ji s Abrahamem, přísahou ji stvrdil Izákovi,
10 stanovil ji Jákobovi jako nařízení, Izraeli jako smlouvu věčnou:
11 "Dám ti kenaanskou zemi za dědičný úděl!"
12 Na počet jich byla malá hrstka, byli tam jen hosty.
13 Putovali od jednoho pronároda ke druhému, z jednoho království dál k jinému lidu.
Žalmy 105

14 On však nedovolil nikomu, aby je utlačoval, káral kvůli nim i krále:
15 "Nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorokům se chraňte!"
16 Než přivolal na zemi hlad, než každou hůl chleba zlomil,
17 vyslal už před nimi muže, Josefa, který byl prodán do otroctví.
18 Sevřeli mu nohy do okovů, do želez se dostal,
19 až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo, když řeč Hospodinova ho protříbila.
20 Poslal pro něj král a pout ho zbavil, vládce národů ho osvobodil.
21 Učinil ho pánem svého domu, vládcem veškerého svého jmění,
22 aby jeho velmože k sobě připoutal a moudrosti učil jeho starce.
23 Pak přišel Izrael do Egypta, v zemi Chámově byl Jákob hostem.
24 Hospodin velice rozplodil svůj lid, dopřál mu, aby zdatností předčil protivníky,
25 jejichž srdce změnil, takže začali jeho lid nenávidět a záludně jednat s jeho služebníky.
26 Poslal k nim Mojžíše, svého služebníka, s Áronem, jehož si zvolil.
27 Jeho znamení jim předváděli, zázraky v Chámově zemi.
28 Seslal temnotu a zatmělo se, a nikdo se neodvážil vzepřít jeho slovu.
Komentáře k verši :

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, Žalmy 105,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.