Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro předního zpěváka, žalm. Davidův, píseň. Žalmy 65,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 65

10 Všichni lidé se budou bát, budou rozhlašovat Boží skutek a pochopí jeho dílo.
11 Spravedlivý se bude radovat z Hospodina a utíkat se k němu; on bude chloubou všech, kdo mají přímé srdce.

Žalmy, Kapitola 65

1 Pro předního zpěváka, žalm. Davidův, píseň.
2 Ztišením se sluší tebe chválit, Bože, na Sijónu, plnit tobě sliby.
3 K tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veškeré tvorstvo.
4 Přemohly mě nepravosti, našich nevěrností jenom ty nás zprostíš.
5 Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby směl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se budem sytit dary tvého domu, tvého svatého chrámu.
6 Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň, Bože, naše spáso, naděje všech končin země i zámořských dálek,
7 jenž jsi upevnil svou mocí hory, opásán bohatýrskou silou,
8 jenž konejšíš hukot moří, hukot jejich vlnobití i vřavu národů.
9 Z tvých znamení jímá bázeň obyvatele všech končin, tam, kde jitro nastává i kde se snáší večer, všechno naplňuješ plesem.
10 Navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ, velmi bohatou ji činíš. Boží potok je naplněn vodou, pečuješ jim o obilí, ano, máš o zemi péči:
11 zavlažuješ brázdy, kypříš hroudy, vydatnými prškami ji činíš vláčnou, žehnáš tomu, co z ní raší.
12 Ty svou dobrotou celý rok korunuješ, ve tvých stopách kane tučnost,
13 kane na pastviny v stepi, a pahorky jásotem se opásaly.
Žalmy 66

14 Louky se oděly stády, doliny se halí obilím, zvučí hlaholem a zpěvem.

Žalmy, Kapitola 66

1 Pro předního zpěváka, žalmová píseň. Hlahol Bohu, celá země!
2 Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.
3 Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy! Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé.
4 Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu.
5 Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň.
6 Moře obrátil v souš, řeku přešli suchou nohou; radujme se tady z něho!
7 Věčně vládne svou bohatýrskou silou, pronárody sleduje svým zrakem. Odbojníci ať se nevyvyšují!
8 Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu.
9 Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy.
10 Ano, zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro:
11 zavedls nás do lovecké sítě, těžké břemeno jsi nám na bedra vložil.
12 Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho.
13 Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu, splním ti své sliby,
14 jež moje rty vyslovily, jež v soužení vyřkla moje ústa.
Komentáře k verši :

Pro předního zpěváka, žalm. Davidův, píseň. Žalmy 65,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.