Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Žalmy 106,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 106

44 Daroval jim země pronárodů, výsledek námahy národů obdrželi,
45 aby dbali na jeho nařízení a zachovávali jeho zákony. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 106

1 Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
2 Kdo vylíčí bohatýrské činy Hospodina, kdo rozhlásí všechnu chválu o něm?
3 Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě.
4 Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, jíž svůj lid zahrnuješ, navštiv mě svou spásou,
5 abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil.
6 Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, svévolně si vedli.
7 Naši otcové v Egyptě nepochopili tvé divy, tvé hojné milosrdenství si nepřipomínali, vzepřeli se při moři, při moři Rákosovém.
8 On však je zachránil pro své jméno, aby v známost uvedl svou bohatýrskou sílu.
9 Obořil se na Rákosové moře a vyschlo, propastnými tůněmi je vedl jako pouští.
10 Zachránil je z rukou toho, kdo je nenáviděl, vykoupil je z rukou nepřítele.
11 Jejich protivníky přikryly vody, nezůstal z nich ani jeden.
12 Tehdy uvěřili jeho slovům, do zpěvu se dali k jeho chvále.
13 Rychle však na jeho činy zapomněli, nečekali trpělivě na jeho pokyn.
Žalmy 106

14 Chtivostí se dali strhnout v poušti, pokoušeli Boha v pustém kraji.
15 On jim splnil jejich prosbu, ale stihl je pak úbytěmi.
16 V táboře žárlili na Mojžíše, na Árona, jenž byl Hospodinův svatý;
17 tu se rozevřela země, Dátana pohltila a přikryla Abírámův spolek.
18 Proti jejich spolku vyšlehl oheň, svévolníky sežehl plamen.
19 Na Chorébu udělali býčka, klaněli se slité modle,
20 zaměnili svoji Slávu za podobu býka, býložravce.
21 Zapomněli na Boha, svou spásu, který v Egyptě konal tak velké věci,
22 v zemi Chámově úžasné divy, bázeň vzbuzující činy u Rákosového moře.
23 Už vyhlásil jejich vyhlazení, ale Mojžíš, jeho vyvolený, postavil se před ním do trhliny a odvrátil jeho zkázonosné rozhořčení.
24 Přežádoucí zem si zprotivili, nevěřili jeho slovu,
25 žehrali v svých stanech, Hospodina neposlechli.
26 Pozvedl k přísaze proti nim svou ruku, že je v té poušti nechá padnout,
27 že jejich símě rozhodí mezi pronárody, že je rozpráší do všech zemí.
28 Pak se spřáhli s Baal-peórem, jedli při obětních hodech k poctě mrtvých model.
Komentáře k verši :

Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Žalmy 106,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.