Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro předního zpěváka, podle "Němé holubice dálek". Pamětní zápis, Davidův, když se ho v Gatu zmocnili Pelištejci. Žalmy 56,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 56

23 Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.
24 Ty je, Bože, srázíš v jámu zkázy. Ti, kdo prolévají krev a stavějí vše na lsti, nedožijí ani poloviny svých dnů. Já však doufám v tebe!

Žalmy, Kapitola 56

1 Pro předního zpěváka, podle "Němé holubice dálek". Pamětní zápis, Davidův, když se ho v Gatu zmocnili Pelištejci.
2 Smiluj se nade mnou, Bože, neboť po mně šlape člověk, válečník mě denně utiskuje.
3 Denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí, těch, kdo zpupně válčí proti mně, je mnoho.
4 Přichází den strachu, já však doufám v tebe.
5 V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo?
6 Denně překrucují moje slova, vymýšlejí na mě kdeco zlého.
7 Srocují se, číhají a stopují mě, o mé bezživotí usilují.
8 Vyváznout je necháš za ty ničemnosti? Takové lidi sraz, Bože, svým hněvem!
9 O mém vyhnanství si vedeš záznam; ukládej si do měchu mé slzy. Což je v svých záznamech nemáš?
10 Jednou se mí nepřátelé obrátí zpět, v den, kdy provolám: "Teď vím, že Bůh je při mně!"
11 V Boha, jehož slovo chválím, v Hospodina, jehož slovo chválím,
12 v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat člověk?
13 Bože, sliby tobě dané splním, přinesu ti oběť chvály,
Žalmy 58

14 neboť jsi mě vysvobodil z jisté smrti. Což jsi neušetřil moje nohy podvrtnutí, abych před Bohem směl chodit dál ve světle živých?

Žalmy, Kapitola 57

1 Pro předního zpěváka, jako "Nevyhlazuj!" Davidův, pamětní zápis, když uprchl před Saulem do jeskyně.
2 Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí.
3 Volám k Bohu Nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas.
4 Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po mně šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost.
5 Mezi lvy být musím, s těmi uléhám, kdo srší ohněm, s lidmi, jejichž zuby jsou kopí a šípy, jejichž jazyk je ostrý meč.
6 Povznes se až nad nebesa, Bože, ať nad celou zemí vzejde tvoje sláva!
7 Nastražili síť mým krokům, člověk mě chtěl zlomit; vykopali na mě jámu, spadli do ní sami.
8 Mé srdce je připraveno, Bože, mé srdce je připraveno, budu zpívat, prozpěvovat žalmy.
9 Probuď se, má slávo! Probuď se už, citaro a harfo, ať jitřenku vzbudím.
10 Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy;
11 vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost.
12 Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí ať je tvoje sláva!

Žalmy, Kapitola 58

1 Pro předního zpěváka, jako: "Nevyhlazuj!" Davidův, pamětní zápis.
2 Opravdu svou němotou hlásáte spravedlnost? Lidé, soudíte dle práva?
Komentáře k verši :

Pro předního zpěváka, podle "Němé holubice dálek". Pamětní zápis, Davidův, když se ho v Gatu zmocnili Pelištejci. Žalmy 56,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.