Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pro předního zpěváka, žalmová píseň. Hlahol Bohu, celá země! Žalmy 66,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 66

13 kane na pastviny v stepi, a pahorky jásotem se opásaly.
14 Louky se oděly stády, doliny se halí obilím, zvučí hlaholem a zpěvem.

Žalmy, Kapitola 66

1 Pro předního zpěváka, žalmová píseň. Hlahol Bohu, celá země!
2 Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.
3 Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy! Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé.
4 Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu.
5 Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň.
6 Moře obrátil v souš, řeku přešli suchou nohou; radujme se tady z něho!
7 Věčně vládne svou bohatýrskou silou, pronárody sleduje svým zrakem. Odbojníci ať se nevyvyšují!
8 Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu.
9 Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy.
10 Ano, zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro:
11 zavedls nás do lovecké sítě, těžké břemeno jsi nám na bedra vložil.
12 Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho.
13 Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu, splním ti své sliby,
Žalmy 67

14 jež moje rty vyslovily, jež v soužení vyřkla moje ústa.
15 V oběť zápalnou ti přinesu to nejtučnější, s obětním dýmem z beranů připravím skot i kozly.
16 Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal.
17 Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval.
18 Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel.
19 Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost.
20 Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel.

Žalmy, Kapitola 67

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Zpívaný žalm.
2 Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář!
3 Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása!
4 Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
5 Ať se národy radují, ať zaplesají, neboť soudíš lidi podle práva, spravuješ národy země.
6 Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
7 Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš.
8 Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země!
Komentáře k verši :

Pro předního zpěváka, žalmová píseň. Hlahol Bohu, celá země! Žalmy 66,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.