Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Žalm pro Asafa. V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy: Žalmy 82,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 82

16 Ti, kdo Hospodina nenávidí, vtírali by se do jeho přízně, věčně by trval čas jeho lidu,
17 bělí pšeničnou by ho sám krmil. Medem ze skály tě budu sytit!

Žalmy, Kapitola 82

1 Žalm pro Asafa. V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy:
2 "Dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit svévolníkům?
3 Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost,
4 pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou!"
5 Nic nevědí, nic nechápou, chodí v tmách, a celá země v základech se hroutí.
6 "Ač jsem řekl: >Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího<,
7 zemřete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vladař."
8 Bože, povstaň, rozsuď zemi, dědičně ti patří všechny pronárody!

Žalmy, Kapitola 83

1 Píseň. Žalm pro Asafa.
2 Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu!
3 Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu,
4 kují proti tvému lidu tajné plány, radí se proti těm, které skrýváš:
5 "Pojďme," praví, "vyhlaďme je, ať národem nejsou, ať se nikdy jména Izraele ani nevzpomene!"
Žalmy 83

6 Tak se spolu svorně uradili, uzavřeli proti tobě smlouvu
7 stany edómské a Izmaelci, Hagrejci i Moáb,
8 Gebal, Amón s Amálekem, Pelištea, ti, kdo sídlí v Týru,
9 Ašúr se k nim také přidal. Paží synů Lotových se stali.
10 Nalož s nimi jako s Midjánem, jako se Síserou, jako s Jabínem v Kíšonském úvalu:
11 u Én-dóru byli vyhlazeni, mrvou na roli se stali.
12 Nalož s jejich knížaty jak s Orébem a Zébem, s všemi jejich vojevůdci jako se Zebachem, se Salmunou,
13 kteří řekli: "Zaberme si Boží nivy!"
14 Bože můj, dej, ať jsou jako chmýří, jako stéblo unášené větrem!
15 Jako požár, když stravuje lesy, jako plameny, když sežehují hory,
16 tak je postihni svou bouří, svou smrští je vyděs.
17 Pohanou jim pokryj líce, aby hledali tvé jméno, Hospodine.
18 Ať jsou zahanbeni, vyděšeni navždy, ať se rdí a hynou,
19 ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin máš jméno, jsi ten nejvyšší nad celou zemí!

Žalmy, Kapitola 84

1 Pro předního zpěváka. Podle gatského způsobu. Pro Kórachovce, žalm.
Komentáře k verši :

Žalm pro Asafa. V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy: Žalmy 82,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.