Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Davidův. Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit! Žalmy 144,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 144

11 Pro své jméno mi zachovej, Hospodine, život, ve své spravedlnosti mě vyveď ze soužení,
12 ve svém milosrdenství umlč mé nepřátele, přiveď nazmar všechny moje protivníky, vždyť jsem tvůj služebník!

Žalmy, Kapitola 144

1 Davidův. Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit!
2 Moje milosrdenství a moje pevná tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel, můj štít, k němuž se utíkám, on mi můj lid podmaňuje.
3 Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí, co syn člověka, že na něj myslíš?
4 Člověk se podobá vánku, jeho dny jsou jak stín pomíjivé.
5 Hospodine, nakloň nebesa a sestup! Dotkni se hor a bude se z nich kouřit.
6 Udeř bleskem, rozptyl nepřátele, vypusť své šípy a uveď je v zmatek,
7 vztáhni ruku z výše, vyprosti mě a vysvoboď z nesmírného vodstva, z rukou cizozemců!
8 Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice je pravice zrádná!
9 Bože, chci ti zpívat novou píseň, s harfou o deseti strunách budu ti pět žalmy.
10 Ty, jenž dáváš spásu králům, jenž Davida, svého služebníka, vyprošťuješ od zhoubného meče,
11 vyprosti mě a vysvoboď z rukou cizozemců! Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice je pravice zrádná.
12 Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v svém mládí. Naše dcery ať jsou jako sloupy vytesané podle chrámového vzoru.
13 Naše sýpky ať jsou plné, ať skýtají hojnost všeho. Našich ovcí ať je na tisíce, desetitisíce všude vůkol,
Žalmy 145

14 náš skot ať je březí. Ať nás nepostihne vpád a odvlékání, ať nezazní žalostný křik na ulicích.
15 Blaze lidu, jemuž se tak daří. Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin!

Žalmy, Kapitola 145

1 Chvalozpěv Davidův. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy.
2 Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy.
3 Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.
4 Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy.
5 Tvoje velebnost je důstojná a slavná, chci přemýšlet o tvých divuplných dílech.
6 Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti.
7 Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak jsi spravedlivý.
8 Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný.
9 Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.
10 Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí,
11 ať hovoří o tvém slavném kralování, ať promluví o tvé bohatýrské síle,
12 aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého.
13 Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Ve všech svých slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích.
Komentáře k verši :

Davidův. Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit! Žalmy 144,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.