Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! Žalmy 96,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 96

10 Po čtyřicet let mi bylo na obtíž to pokolení. Řekl jsem si: Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná.
11 Proto jsem se v hněvu zapřisáhl: Nevejdou do mého odpočinutí!

Žalmy, Kapitola 96

1 Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země!
2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu,
3 vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech,
4 neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy.
5 Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.
6 Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a lesk v svatyni jeho.
7 Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc,
8 přiznejte Hospodinu slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho,
9 v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se před ním, celá země!
10 Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On povede při národů podle práva.
11 Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburácí,
12 pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese
13 vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy.
Žalmy 98


Žalmy, Kapitola 97

1 Hospodin kraluje! Zajásej, země, raduj se, ostrovů množství!
2 Oblak a mrákota jsou kolem něho, spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu.
3 Žene se před ním oheň, kolkolem sežehne jeho protivníky.
4 Nad světem planou světla jeho blesků, země to vidí a svíjí se v křeči.
5 Hory se před Hospodinem jako vosk taví, před Pánem veškeré země.
6 Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu.
7 Budou zahanbeni všichni, kteří slouží modlám, kdo se chlubí svými bůžky; jemu se všichni bohové klanějí.
8 Sijón to slyší a raduje se, jásají dcery judské nad tvými soudy, Hospodine.
9 Vždyť ty, Hospodine, jsi nejvyšší nad celou zemí, neskonale převyšuješ všechny bohy.
10 Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.
11 Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce.
12 Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!

Žalmy, Kapitola 98

1 Žalm. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!
2 Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost,
3 na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.
Komentáře k verši :

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! Žalmy 96,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.