Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Poutní píseň. K Hospodinu v soužení jsem volal, on mi odpověděl. Žalmy 120,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 120

175 Kéž má duše žije a může tě chválit; kéž mi pomáhají tvoje soudy.
176 Bloudím jako zatoulané jehně, hledej svého služebníka, vždyť jsem na tvá přikázání nezapomněl!

Žalmy, Kapitola 120

1 Poutní píseň. K Hospodinu v soužení jsem volal, on mi odpověděl.
2 Hospodine, vysvoboď mě od zrádných rtů, od jazyka záludného.
3 Co ti patří, co tě stihne, záludný jazyku?
4 Ostré šípy bohatýra, žhoucí kručinkové uhle.
5 Běda mi, musím dlít jako host v Mešeku, pobývat při stanech Kédarců!
6 Pobývám už dlouho u toho, kdo nenávidí pokoj.
7 Promluvím-li o pokoji, oni odpovědí válkou.

Žalmy, Kapitola 121

1 Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?
2 Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
3 Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
4 Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.
5 Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.
6 Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.
Žalmy 123

7 Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.
8 Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

Žalmy, Kapitola 122

1 Poutní píseň, Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!
2 A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme.
3 Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek.
4 Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovy to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu.
5 Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu.
6 Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!
7 Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!
8 Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: "Budiž v tobě pokoj!"
9 Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.

Žalmy, Kapitola 123

1 Poutní píseň. Pozvedám své oči k tobě, jenž v nebesích trůníš.
2 Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu, dokud se nad námi nesmiluje.
3 Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi! Dosyta jsme zakusili pohrdání.
4 Naše duše už dosyta zakusila posměchu sebejistých a pohrdání pyšných.
Komentáře k verši :

Poutní píseň. K Hospodinu v soužení jsem volal, on mi odpověděl. Žalmy 120,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.