Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Žalm pro Asafa. Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Žalmy 50,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 50

20 musí se přidat k pokolení svých otců, kteří nikdy nezahlédnou světlo.
21 Člověk, byť byl ve cti, nemusí mít rozum, podobá se zvířatům, jež zajdou.

Žalmy, Kapitola 50

1 Žalm pro Asafa. Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ.
2 Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh,
3 přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň sžírající, vichřice běsní kolem něho.
4 Nebesa shůry i zemi volá, povede při se svým lidem.
5 "Shromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu!"
6 Nebesa hlásají jeho spravedlnost, Bůh sám bude soudcem.
7 "Slyš, můj lide, budu mluvit, Izraeli, svědčím proti tobě, já jsem Bůh, tvůj Bůh jsem.
8 Má žaloba se netýká tvých obětí, tvé zápaly mám před sebou stále.
9 Nevezmu si býčka z tvého domu, kozly ze tvých ohrad.
10 Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách,
11 v horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe.
12 Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm.
13 Jídám snad já maso z tura nebo napájím se kozlí krví?
Žalmy 51

14 Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu!
15 Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat."
16 Ale svévolníkovi Bůh praví: "Nač odříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst moji smlouvu?
17 Ty přec nenávidíš kázeň, ty má slova za sebe jen házíš.
18 Spatříš zloděje a běžíš k němu, s cizoložníky máš podíl.
19 Ústa propůjčuješ k zlému, svůj jazyk jsi spřáhl se lstí.
20 Usedneš a mluvíš proti bratru, kydáš hanu na syna své matky.
21 To jsi dělával, a já jsem mlčel. Domníval ses, že jsem jako ty. Vznáším proti tobě obžalobu.
22 Pochopte to, vy, kdo na Boha jste zapomněli, ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne.
23 Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu."

Žalmy, Kapitola 51

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův,
2 když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě.
3 Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,
4 moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!
5 Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.
Komentáře k verši :

Žalm pro Asafa. Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Žalmy 50,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.