Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Žalmy 51,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 51

6 Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu.
7 Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.
8 Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.
9 Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh.
10 Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.
11 Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti.
12 Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.
13 Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber!
14 Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.
15 Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě.
16 Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost.
17 Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
18 Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží.
19 Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!
20 Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby.
Žalmy 53

21 Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat býčky.

Žalmy, Kapitola 52

1 Pro předního zpěváka. Poučující, Davidův,
2 když přišel Edómec Dóeg a oznámil Saulovi: "David vešel do Achímelekova domu."
3 Proč se chlubíš zlem, ty bohatýre? Boží milosrdenství po všechny dny trvá!
4 Jen zhoubu tvůj jazyk splétá, máš ho ostrý jako břitvu, pleticháři.
5 Zlo miluješ víc než dobro, klam více než spravedlivé slovo.
6 Miluješ každé podvratné slovo, jazyku lstivý.
7 Proto Bůh tě smete provždy, popadne tě, ze stanu tě vyrve, vykoření tě ze země živých.
8 Až to spatří spravedliví, zmocní se jich bázeň a posměšně o něm řeknou:
9 "Ano, byl to muž, jenž nepokládal za záštitu Boha, ve své veliké bohatství doufal, zakládal si na své zhoubné moci."
10 Ale já jsem jako zelenající se oliva v domě Božím. Doufám v Boží milosrdenství navěky a navždy.
11 Navěky ti budu vzdávat chválu, neboť jsi to způsobil ty. Naději jsem složil ve tvé jméno, je tak dobré ke tvým věrným.

Žalmy, Kapitola 53

1 Pro předního zpěváka, při tanečním reji. Poučující, Davidův.
2 Bloud si v srdci říká: "Bůh tu není." Všichni kazí a bezprávně kdeco zohavují, nikdo nic dobrého neudělá.
3 Bůh na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.
Komentáře k verši :

Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Žalmy 51,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.