Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! Žalmy 148,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 148

19 Oznámil své slovo Jákobovi, nařízení svá a soudy Izraeli.
20 Tak žádnému z pronárodů neučinil, jeho soudy nepoznaly. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 148

1 Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách!
2 Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy.
3 Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy.
4 Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy,
5 chvalte Hospodinovo jméno! Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno,
6 on tomu dal povstat navěky a navždy, nařízení, které vydal, nepomine.
7 Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně,
8 oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo,
9 horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry,
10 zvěř a všechna dobytčata, plazi, okřídlené ptactvo,
11 králové země a všechny národy, vladaři a všichni soudci země,
12 jinoši i panny, starci i mladí.
13 Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem.
Žalmy 150

14 Vyvýšil roh svého lidu k chvále všech svých věrných, synů Izraele, lidu, který je mu blízký. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 149

1 Haleluja. Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných!
2 Ať se Izrael raduje ze svého Tvůrce, ať synové Sijónu jásají nad svým Králem,
3 ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu pějí žalmy při bubnu a při citaře.
4 Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví spásou.
5 Věrní ať jásají v slávě, ať plesají na svých ložích.
6 Ať svým hrdlem vyvyšují Boha, s dvojsečným mečem v svých rukou,
7 aby nad pronárody konali pomstu, tresty na národech,
8 aby spoutali řetězy jejich krále, železnými okovy ty, kdo jsou u nich ve cti,
9 aby na nich vykonali soud, jak o tom psáno. Je to čest pro všechny jeho věrné. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 150

1 Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,
2 chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!
3 Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou,
4 chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,
5 chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!
Komentáře k verši :

Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! Žalmy 148,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.