Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Žalmy 103,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 103

28 Ale ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta.
29 Budou zde přebývat synové tvých služebníků, jejich potomstvo bude před tebou stát pevně.

Žalmy, Kapitola 103

1 Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
4 vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,
5 po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.
6 Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným.
7 Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky.
8 Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;
9 nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně.
10 Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí.
11 Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí;
12 jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.
13 Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
Žalmy 104

14 On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.
15 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí;
16 sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě.
17 Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů,
18 s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.
19 Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí.
20 Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušni jeho slova!
21 Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli!
22 Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše, Hospodinu!

Žalmy, Kapitola 104

1 Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností.
2 Halíš se světlem jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu.
3 Mezi vodami si kleneš síně, z mračen si vůz činíš a vznášíš se na perutích větru.
4 Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy.
5 Zemi jsi založil na pilířích, aby se nehnula navěky a navždy.
6 Propastnou tůň jsi přikryl jako šatem. Nad horami stály vody;
Komentáře k verši :

Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Žalmy 103,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.