Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Haleluja. Chval, duše má, Hospodina! Žalmy 146,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 146

20 Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje.
21 Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo navěky a navždy.

Žalmy, Kapitola 146

1 Haleluja. Chval, duše má, Hospodina!
2 Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.
3 Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není.
4 Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány.
5 Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu,
6 jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává věrnost.
7 Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně.
8 Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé.
9 Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu.
10 Hospodin bude kralovat věčně, Bůh tvůj, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja.

Žalmy, Kapitola 147

1 Haleluja. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála.
2 Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele,
3 uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.
Žalmy 147

4 On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem.
5 Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze.
6 Hospodin se ujímá pokorných, svévolníky snižuje až k zemi.
7 Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře,
8 tomu, který zahaluje nebe mračny, který připravuje zemi deště, který dává na horách růst trávě,
9 tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí.
10 Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže.
11 Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství.
12 Jeruzaléme, chval zpěvem Hospodina, chval, Sijóne, svého Boha!
13 On upevnil závory v tvých branách, požehnal tvým synům v tobě.
14 Na tvém území ti zjednal pokoj, bělí pšeničnou tě sytí.
15 Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo.
16 Dává sníh jak vlnu, sype jíní jako popel.
17 Rozhazuje kroupy jako sousta chleba, kdo odolá jeho mrazu?
18 Sešle slovo své a taje, káže vát větru a plynou vody.
Komentáře k verši :

Haleluja. Chval, duše má, Hospodina! Žalmy 146,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.