Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Žalmy 121,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 121

6 Pobývám už dlouho u toho, kdo nenávidí pokoj.
7 Promluvím-li o pokoji, oni odpovědí válkou.

Žalmy, Kapitola 121

1 Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?
2 Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
3 Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
4 Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.
5 Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.
6 Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.
7 Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.
8 Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

Žalmy, Kapitola 122

1 Poutní píseň, Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!
2 A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme.
3 Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek.
4 Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovy to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu.
5 Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu.
Žalmy 124

6 Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!
7 Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!
8 Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: "Budiž v tobě pokoj!"
9 Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.

Žalmy, Kapitola 123

1 Poutní píseň. Pozvedám své oči k tobě, jenž v nebesích trůníš.
2 Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu, dokud se nad námi nesmiluje.
3 Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi! Dosyta jsme zakusili pohrdání.
4 Naše duše už dosyta zakusila posměchu sebejistých a pohrdání pyšných.

Žalmy, Kapitola 124

1 Poutní píseň, Davidova. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás - Izrael ať řekne -,
2 kdyby sám Hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé,
3 zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jímž proti nám vzpláli.
4 Tehdy by nás zatopily vody, dravý proud by se přes nás valil,
5 tehdy by se přes nás převalily vzduté vody.
6 Požehnán buď Hospodin, že za kořist nás nedal jejich zubům!
7 Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme!
Komentáře k verši :

Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Žalmy 121,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.