Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu! Žalmy 85,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 85

6 Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení?
7 Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval?
8 Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu!
9 Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí!
10 Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva.
11 Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.
12 Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost.
13 Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země.
14 Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou.

Žalmy, Kapitola 86

1 Modlitba Davidova. Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi, jsem tak ponížený, zubožený.
2 Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný, spas, můj Bože, svého služebníka, který v tebe doufá.
3 Smiluj se nade mnou, Panovníku, po celé dny k tobě volám.
4 Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši,
5 neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.
6 Dopřej, Hospodine, mé modlitbě sluchu, věnuj pozornost mým prosbám.
Žalmy 87

7 V den svého soužení volám k tobě a ty mi odpovíš.
8 Panovníku, není ti rovného mezi bohy a tvým činům se nic nevyrovná.
9 Všechny pronárody, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, Panovníku, budou oslavovat tvoje jméno,
10 protože jsi veliký a konáš divy; jedině ty jsi Bůh.
11 Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.
12 Celým srdcem, Panovníku, Bože můj, ti budu vzdávat chválu, tvoje jméno věčně oslavovat,
13 vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou; z nejhlubšího podsvětí jsi vytrhl mou duši.
14 Bože, povstávají proti mně opovážlivci, o život mi ukládá smečka ukrutníků, na tebe se neohlíží.
15 Ty však, Panovníku, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný.
16 Shlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku, vítězství synu své služebnice!
17 Ukaž na mně dobré znamení, ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti, ať jsou zahanbeni, že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení!

Žalmy, Kapitola 87

1 Pro Kórachovce, zpívaný žalm. Na posvátných horách založil svůj chrám.
2 Hospodin miluje brány Sijónu nad všechny příbytky Jákobovy.
3 Slavné věci hlásány jsou v tobě, město Boží!
4 Připomenu Rahaba i Bábel jakožto ty, kdo mě znají, také Pelišteu a Týr s Kúšem, každý z nich se zrodil tady.
Komentáře k verši :

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu! Žalmy 85,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.