Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu; odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi. Žalmy 68,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Žalmy 68

5 Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte.
6 Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.
7 Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu; odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi.
8 Bože, když jsi táhl v čele svého lidu, když jsi kráčel pustým krajem,
9 třásla se země, kanuly krůpěje z nebe před Bohem ze Sínaje, před Bohem, Bohem Izraele.
10 Štědrým přívalem jsi skrápěl své dědictví, Bože, když se země vysílila, pečoval jsi o ni.
11 Tvoje stádce se v ní usadilo. Bože, ve své dobrotě máš péči o poníženého!
12 Panovník pronáší výrok. Nesmírný je zástup žen, jež radostnou zvěst nesou:
13 "Pádí králové i se zástupy, pádí, hospodyně rozdělují kořist.
14 Zůstanete ležet mezi ohradami? Jak se blyští stříbrem potažená křídla holubice, perutě zlatavě zelenavé!
15 Už jí Všemohoucí rozehnal ty krále! To tys přikryl sněhem šerý Salmón."
16 Horou bohů je hora Bášan, hora Bášan je hora strmých štítů.
17 Proč, vy strmé horské štíty, úkosem shlížíte na horu, na níž se usadit zatoužil Bůh? Tam bude Hospodin přebývat natrvalo.
18 Božích vozů jsou desetitisíce, tisíce tisíců. Panovník je mezi nimi, ze Sínaje táhne do svatyně.
19 Vystoupil jsi na výšinu, ty, kdo byli v zajetí, jsi vedl, mnohé z lidí přijals darem, odbojníci však museli zůstat v poušti, Hospodine, Bože!
Žalmy 68

20 Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása.
21 Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti.
22 Ano, Bůh rozdrtí nepřátelům hlavu, témě tomu, který se ve vinách brodí.
23 Panovník řekl: "Vyvedu z Bášanu, vyvedl jsem i z hlubin moře
24 a noha tvá je rozdrtí v krvi, ať jazyk tvých psů má z nepřátel podíl."
25 Všichni spatřili tvůj průvod, Bože, průvod mého Boha, mého Krále, do svatyně.
26 Napřed šli zpěváci, za nimi hudebníci, uprostřed s bubínky dívky.
27 V shromážděních dobrořečte Bohu, Hospodinu, vy z pramene Izraele!
28 Tady je Benjamín, nejmladší, jenž se stal nad nimi pánem, nad veliteli Judy a jeho oddíly, nad veliteli Zabulóna, veliteli Neftalího.
29 Byl to příkaz tvého Boha. Nechť se tvá moc, Bože, mocně prokazuje v tom, co pro nás konáš
30 ze svého chrámu nad Jeruzalémem. Králové ti budou přinášet dary.
31 Oboř se na tu divou zvěř v rákosí, na stádo turů mezi býčky národů, na toho, který se vrhá do bláta kvůli úlomku stříbra. Rozpraš národy válkychtivé!
32 Ať přijdou egyptští velmožové, ať Kúš vztáhne ruce vstříc Bohu.
33 Království země, zpívejte Bohu, zapějte žalmy Panovníku,
34 tomu, jenž jezdí po nebi, po nebi odvěkém. Hle, vydal hlas, hlas plný moci.
Komentáře k verši :

Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu; odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi. Žalmy 68,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.