Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Budete-li však svolávat shromáždění, zatroubíte sice, ale ne ryčně. Numeri 10,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 10

5 Když ryčně zatroubíte po prvé, vytáhnou tábory tábořící na východ od stanu setkávání.
6 Když ryčně zatroubíte po druhé, vytáhnou tábory tábořící na jihu. Ryčně se bude troubit při nástupu cesty.
7 Budete-li však svolávat shromáždění, zatroubíte sice, ale ne ryčně.
8 Na trubky budou troubit Áronovi synové, kněží. To vám bude provždy platným nařízením pro všechna vaše pokolení.
9 Až potom ve své zemi vytáhnete do boje proti protivníku, který vás bude sužovat, a trubkami budete ryčně troubit, připomenete se Hospodinu, svému Bohu, a budete osvobozeni od svých nepřátel.
10 Na trubky budete troubit v den své radosti, o slavnostech, při novoluní, při svých zápalných obětech nebo svých hodech oběti pokojné, aby vás připomínaly vašemu Bohu. Já jsem Hospodin, váš Bůh."
11 Ve druhém roce, dvacátého dne druhého měsíce, se vznesl oblak od příbytku svědectví.
12 I táhli Izraelci ze Sínajské pouště dál, po jednotlivých stanovištích, až se oblak pozdržel na poušti Páranské.
13 Tak poprvé táhli dál na Hospodinův rozkaz daný skrze Mojžíše.
14 Jako první táhl po oddílech prapor tábora Judovců. Nad jejich vojem byl velitelem Nachšón, syn Amínadabův.
15 Nad vojem pokolení Isacharovců byl Netaneel, syn Súarův.
16 Nad vojem pokolení Zabulónovců byl Elíab, syn Chelónův.
17 Pak byl složen příbytek a vytáhli Geršónovci a Meraríovci, kteří příbytek nosili.
18 Dále táhl po oddílech prapor tábora Rúbenovců. Nad jejich vojem byl Elísúr, syn Šedeúrův.
19 Nad vojem pokolení Šimeónovců byl Šelumíel, syn Suríšadajův.
Numeri 10

20 Nad vojem pokolení Gádovců byl Eljásaf, syn Deúelův.
21 Pak táhli Kehatovci, kteří nosili svatyni. Než došli, druzí už postavili příbytek.
22 Dále táhl po oddílech prapor tábora Efrajimovců. Nad jejich vojem byl Elíšama, syn Amíhudův.
23 Nad vojem pokolení Manasesovců byl Gamlíel, syn Pedásurův.
24 Nad vojem pokolení Benjamínovců byl Abídan, syn Gideóního. -
25 Pak táhl po oddílech prapor tábora Danovců, uzavírající všechny tábory. Nad jejich vojem byl Achíezer, syn Amíšadajův.
26 Nad vojem pokolení Ašerovců byl Pagíel, syn Okranův.
27 Nad vojem pokolení Neftalíovců byl Achíra, syn Énanův.
28 To byl postup Izraelců při tažení po oddílech; tak táhli dál.
29 Mojžíš řekl Chóbabovi, synu Midjánce Reúela, svého tchána: "Táhneme k místu, o kterém Hospodin prohlásil: Dám vám je. Pojď s námi, prokážeme ti dobro. Vždyť Hospodin přiřkl Izraeli vše dobré."
30 On mu však odpověděl: "Nepůjdu; chci jít do své země a do svého rodiště."
31 Mojžíš řekl: "Neopouštěj nás prosím! Znáš přece na poušti místa, kde můžeme tábořit; buď naším průvodcem.
32 Když půjdeš spolu s námi a dostaví se to dobro, které nám chce Hospodin prokázat, prokážeme dobro i my tobě."
33 I táhli od hory Hospodinovy tři dny cesty a schrána Hospodinovy smlouvy táhla po tři dny cesty před nimi, aby jim vyhlédla místo odpočinutí.
34 A když táhli z tábora, býval ve dne nad nimi Hospodinův oblak.
Komentáře k verši :

Budete-li však svolávat shromáždění, zatroubíte sice, ale ne ryčně. Numeri 10,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.