Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Sedmého měsíce, prvého dne toho měsíce, budete mít bohoslužebné shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou všední práci. Bude to pro vás den troubení. Numeri 29,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 29

30 Dále jednoho kozla k vykonání smírčích obřadů za sebe.
31 To připravíte kromě každodenní oběti zápalné a příslušné oběti přídavné; budou bez vady. Přinesete též příslušné úlitby.

Numeri, Kapitola 29

1 Sedmého měsíce, prvého dne toho měsíce, budete mít bohoslužebné shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou všední práci. Bude to pro vás den troubení.
2 Připravíte jako oběť zápalnou v libou vůni pro Hospodina jednoho mladého býčka, jednoho berana, sedm ročních beránků bez vady
3 a jako příslušnou oběť přídavnou bílou mouku zadělanou olejem, tři desetiny na býčka, dvě desetiny na berana
4 a jednu desetinu na každého beránka z těch sedmi.
5 Dále jednoho kozla jako oběť za hřích k vykonání smírčích obřadů za sebe.
6 To kromě novolunní oběti zápalné a příslušné oběti přídavné i každodenní oběti zápalné a příslušné oběti přídavné i úliteb, jak jsou určeny. To bude ohnivá oběť v libou vůni pro Hospodina.
7 Desátého dne toho sedmého měsíce budete mít bohoslužebné shromáždění a budete se pokořovat. Nebudete vykonávat žádnou práci.
8 Přinesete jako oběť zápalnou pro Hospodina v libou vůni jednoho mladého býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků; budou bez vady.
9 Též jako příslušnou oběť přídavnou bílou mouku zadělanou olejem, tři desetiny na býčka, dvě desetiny na každého berana
10 a po desetině na každého beránka z těch sedmi.
11 Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, kromě smírčí oběti za hřích a každodenní oběti zápalné a příslušné oběti přídavné i úliteb.
12 Patnáctého dne sedmého měsíce budete mít bohoslužebné shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou všední práci, ale po sedm dní budete slavit slavnost Hospodinu.
13 Přinesete jako zápalnou oběť oběť ohnivou, libou vůni pro Hospodina, třináct mladých býčků, dva berany a čtrnáct ročních beránků; budou bez vady.
Numeri 29

14 Též jako příslušnou oběť přídavnou bílou mouku zadělanou olejem, tři desetiny na každého býčka z těch třinácti, dvě desetiny na každého berana z obou
15 a po desetině na každého beránka z těch čtrnácti.
16 Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, kromě každodenní oběti zápalné, příslušné oběti přídavné a úlitby.
17 Druhého dne dvanáct mladých býčků, dva berany a čtrnáct ročních beránků bez vady,
18 též příslušnou oběť přídavnou a úlitby podle počtu býčků, beranů a beránků, jak je určeno.
19 Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, kromě každodenní oběti zápalné a příslušné oběti přídavné i úliteb.
20 Třetího dne jedenáct býčků, dva berany a čtrnáct ročních beránků bez vady,
21 též příslušnou oběť přídavnou a úlitby podle počtu býčků, beranů a beránků, jak je určeno.
22 Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, kromě každodenní oběti zápalné a příslušné oběti přídavné i úlitby.
23 Čtvrtého dne deset býčků, dva berany a čtrnáct ročních beránků bez vady,
24 též příslušnou oběť přídavnou a úlitby podle počtu býčků, beranů a beránků, jak je určeno.
25 Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, kromě každodenní oběti zápalné a příslušné oběti přídavné i úlitby.
26 Pátého dne devět býčků, dva berany a čtrnáct ročních beránků bez vady,
27 též příslušnou oběť přídavnou a úlitby podle počtu býčků, beranů a beránků, jak je určeno.
28 Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, kromě každodenní oběti zápalné a příslušné oběti přídavné i úlitby.
Komentáře k verši :

Sedmého měsíce, prvého dne toho měsíce, budete mít bohoslužebné shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou všední práci. Bude to pro vás den troubení. Numeri 29,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.