Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Numeri 13,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 13

15 Tak byla Mirjam sedm dní vyloučena z tábora a lid netáhl dál, dokud se Mirjam nepřipojila.
16 Potom táhl lid z Chaserótu a utábořili se na poušti Páranské.

Numeri, Kapitola 13

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2 "Pošli muže, aby prozkoumali kenaanskou zemi, kterou dávám Izraelcům. Pošlete po jednom muži z jejich otcovských pokolení, vždy jejich předáka!"
3 Mojžíš je tedy na rozkaz Hospodinův poslal z Páranské pouště. Všichni ti muži byli náčelníci Izraelců.
4 Toto jsou jejich jména: z Rúbenova pokolení Šamúa, syn Zakúrův,
5 z Šimeónova pokolení Šafat, syn Chóríův,
6 z Judova pokolení Káleb, syn Jefunův,
7 z Isacharova pokolení Jigál, syn Josefův,
8 z Efrajimova pokolení Hóšea, syn Núnův,
9 z Benjamínova pokolení Paltí, syn Rafúův,
10 ze Zabulónova pokolení Gadíel, syn Sódíův,
11 z Josefova pokolení, z pokolení Manasesova, Gadí, syn Súsíův,
12 z Danova pokolení Amíel, syn Gemalíův,
13 z Ašerova pokolení Setúr, syn Míkaelův,
Numeri 13

14 z Neftalíova pokolení Nachbí, syn Vofsíův,
15 z Gádova pokolení Geúel, syn Makíův.
16 To jsou jména mužů, které poslal Mojžíš prozkoumat zemi. Hóšeu, syna Núnova, nazval Mojžíš Jozue.
17 Mojžíš je poslal prozkoumat kenaanskou zemi a řekl jim: "Jděte vzhůru Negebem, vystupte pak na pohoří
18 a zjistěte, jaká to je země a jaký lid v ní sídlí; zda je silný nebo slabý, zda ho je málo nebo mnoho;
19 a zda je země, v níž sídlí, dobrá nebo zlá, též zda jsou města, v nichž sídlí, otevřená nebo opevněná;
20 též zda je země úrodná či neúrodná, zda v ní jsou stromy nebo ne. Buďte odvážní a přineste něco z ovoce té země!" Byl totiž čas raných hroznů.
21 Šli tedy a prozkoumali zemi od pouště Sinu až k Rechóbu při cestě do Chamátu.
22 Šli vzhůru Negebem a jeden z nich přišel až do Chebrónu, kde žili Achíman, Šešaj a Talmaj, zplozenci Anákovi; Chebrón byl vystavěn sedm let před egyptským Sóanem.
23 Přišli až k úvalu Eškolu, kde uřízli ratolest s jedním vinným hroznem, dva ji museli nést na sochoru, a několik granátových jablek a fíků.
24 To místo se nazývá Eškolský úval (to je Úval hroznů) podle hroznu, který tam Izraelci odřízli.
25 Po čtyřiceti dnech průzkumu země se vrátili zpět.
26 Přišli konečně k Mojžíšovi a Áronovi a k celé pospolitosti Izraelců na Páranskou poušť do Kádeše, podali jim a celé pospolitosti zprávu a ukázali jim ovoce té země.
27 Ve svém vyprávění mu řekli: "Vstoupili jsme do země, do níž jsi nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce.
28 Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovy.
Komentáře k verši :

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Numeri 13,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.