Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu příbytku, pomazal a posvětil jej i všechno jeho nářadí, též oltář s veškerým nářadím. Když to vše pomazal a posvětil, Numeri 7,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 7

26 ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.«
27 Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám."

Numeri, Kapitola 7

1 V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu příbytku, pomazal a posvětil jej i všechno jeho nářadí, též oltář s veškerým nářadím. Když to vše pomazal a posvětil,
2 přinesli izraelští předáci, představitelé otcovských rodů, své dary; byli to předáci pokolení, ti, kteří stáli nad povolanými do služby.
3 Přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých povozů a dvanáct kusů skotu, po jednom povozu od dvou předáků a od každého předáka jednoho býka; ty přinesli jako dar před příbytek.
4 Hospodin řekl Mojžíšovi:
5 "Přijmi je od nich. Budou tu pro službu při stanu setkávání. Dáš je lévijcům, každé čeledi podle její služby."
6 Mojžíš přijal povozy i skot a dal je lévijcům.
7 Dva povozy a čtyři kusy skotu dal Geršónovcům pro jejich službu.
8 Čtyři povozy a osm kusů skotu dal Meraríovcům pro jejich službu za dozoru Ítamara, syna kněze Árona.
9 Kehatovcům nedal nic, protože jejich služba se týkala svatých předmětů, a ty se nosily na ramenou.
10 Předáci přinesli také dar k zasvěcení oltáře. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli před něj svůj dar.
11 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Každého dne přinese vždy jeden z předáků svůj dar k zasvěcení oltáře."
12 Prvního dne tedy přinesl svůj dar Nachšón, syn Amínadabův, z pokolení Judova.
13 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -,
Numeri 7

14 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,
15 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,
16 jeden kozel k oběti za hřích,
17 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Nachšóna, syna Amínadabova.
18 Druhého dne přinesl svůj dar Netaneel, syn Súarův, předák Isacharův.
19 Přinesl darem jednu stříbrnou mísu o váze sto třiceti šekelů, jednu stříbrnou kropenku o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -,
20 jednu zlatou pánvičku o deseti šekelech, plnou kadidla,
21 jednoho mladého býčka, jednoho berana, jednoho ročního beránka k oběti zápalné,
22 jednoho kozla k oběti za hřích,
23 k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Netaneela, syna Súarova.
24 Třetího dne předák Zabulónovců, Elíab, syn Chelónův.
25 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní - obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné -,
26 jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,
27 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,
28 jeden kozel k oběti za hřích,




Komentáře k verši :

V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu příbytku, pomazal a posvětil jej i všechno jeho nářadí, též oltář s veškerým nářadím. Když to vše pomazal a posvětil, Numeri 7,1





Počet veršů v Bibli je 31 167.