Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Toto byla stanoviště Izraelců, když vytáhli z egyptské země po oddílech pod vedením Mojžíše a Árona. Numeri 33,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 33

41 Zatím Jaír, syn Manasesův, dobyl na svém tažení jejich vesnice a nazval je vesnicemi Jaírovými.
42 A Nóbach dobyl na svém tažení Kenat i jeho osady a nazval je svým jménem Nóbach.

Numeri, Kapitola 33

1 Toto byla stanoviště Izraelců, když vytáhli z egyptské země po oddílech pod vedením Mojžíše a Árona.
2 Na Hospodinův rozkaz sepsal Mojžíš místa, odkud vycházeli, podle jejich stanovišť. Toto byla tedy jejich stanoviště podle výchozích bodů:
3 V prvním měsíci, patnáctého dne prvého měsíce, vytáhli z Ramesesu. Druhého dne po hodu beránka vyšli Izraelci navzdory všemu před očima celého Egypta,
4 zatímco Egypťané pohřbívali ty, které mezi nimi Hospodin pobil, všechny prvorozence. Hospodin totiž vykonal soudy nad jejich božstvy.
5 Izraelci tedy vytáhli z Ramesesu a utábořili se v Sukótu.
6 Vytáhli ze Sukótu a utábořili se v Étamu, který je na okraji pouště.
7 Vytáhli z Étamu, obrátili se zpět k Pí-chírótu, který leží naproti Baal-sefónu, a utábořili se před Migdólem.
8 Vytáhli z Pené-chírótu a prošli prostředkem moře na poušť. Vykonali třídenní pochod pouští Étamem a utábořili se v Maře.
9 Vytáhli z Mary a přišli do Élimu. V Élimu bylo dvanáct pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili.
10 Vytáhli z Élimu a utábořili se u Rákosového moře.
11 Vytáhli od Rákosového moře a utábořili se na Sínské poušti.
12 Vytáhli ze Sínské pouště a utábořili se v Dofce.
13 Vytáhli z Dofky a utábořili se v Alúši.
Numeri 33

14 Vytáhli z Alúše a utábořili se v Refídímu; tam nebyla voda, aby se lid mohl napít.
15 Vytáhli z Refídímu a utábořili se na Sínajské poušti.
16 Vytáhli ze Sínajské pouště a utábořili se v Kibrót-taavě.
17 Vytáhli z Kibrót-taavy a utábořili se v Chaserótu.
18 Vytáhli z Chaserótu a utábořili se v Ritmě.
19 Vytáhli z Ritmy a utábořili se v Rimón--peresu.
20 Vytáhli z Rimón-peresu a utábořili se v Libně.
21 Vytáhli z Libny a utábořili se v Rise.
22 Vytáhli z Risy a utábořili se v Kehelatě.
23 Vytáhli z Kehelaty a utábořili se na hoře Šeferu.
24 Vytáhli od hory Šeferu a utábořili se v Charadě.
25 Vytáhli z Charady a utábořili se v Makhelótu.
26 Vytáhli z Makhelótu a utábořili se v Tachatu.
27 Vytáhli z Tachatu a utábořili se v Terachu.
28 Vytáhli z Terachu a utábořili se v Mitce.
Komentáře k verši :

Toto byla stanoviště Izraelců, když vytáhli z egyptské země po oddílech pod vedením Mojžíše a Árona. Numeri 33,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.