Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
řekl Hospodin Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona: Numeri 26,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 26

18 Oni napadli vás svými nástrahami, které vám nastražili prostřednictvím Peóra a své sestry Kozbí, dcery midjánského náčelníka, zabité v den pohromy, která vznikla kvůli Peórovi."
19 Po té pohromě

Numeri, Kapitola 26

1 řekl Hospodin Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona:
2 "Pořiďte soupis celé pospolitosti Izraelců, od dvacetiletých výše podle otcovských rodů, všech, kteří jsou v Izraeli schopni vycházet do boje."
3 I promluvil k nim Mojžíš s knězem Eleazarem na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu
4 a pořídili soupis od dvacetiletých výše, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Toto byli Izraelci, kteří vyšli z egyptské země:
5 Rúben, Izraelův prvorozený. Rúbenovci: Chanók a od něho chanócká čeleď, od Palúa palúská čeleď,
6 od Chesróna chesrónská čeleď, od Karmího karmíjská čeleď.
7 To jsou rúbenské čeledi; povolaných do služby z nich bylo čtyřicet tři tisíce sedm set třicet. -
8 Palúovci: Eliáb
9 a Eliábovi synové: Nemúel, Dátan a Abíram; to byl ten Dátan a Abíram, zástupci pospolitosti, kteří se vzepřeli proti Mojžíšovi a Áronovi spolu se skupinou Kórachovou, když se ona vzepřela proti Hospodinu.
10 Země otevřela svůj chřtán a pohltila je i Kóracha. Tehdy ta skupina zhynula a oheň pozřel dvě stě padesát mužů. Stali se výstražným znamením.
11 Kórachovi synové však nezemřeli.
12 Šimeónovci podle čeledí: od Nemúela nemúelská čeleď, od Jámina jáminská čeleď, od Jákina jákinská čeleď,
13 od Zeracha zerašská čeleď, od Šaula šaulská čeleď.
Numeri 26

14 To jsou čeledi šimeónské; bylo jich dvacet dva tisíce dvě stě.
15 Gádovci podle čeledí: od Sefóna sefónská čeleď, od Chagího chagíjská čeleď, od Šúniho šúnijská čeleď,
16 od Ozního ozníjská čeleď, od Ériho érijská čeleď,
17 od Aróda aródská čeleď, od Aréliho arélijská čeleď.
18 To jsou čeledi Gádovců s jejich povolanými do služby; těch bylo čtyřicet tisíc pět set.
19 Judovi synové byli též Er a Ónan; Er a Ónan však zemřeli v kenaanské zemi.
20 Judovci podle čeledí byli: od Šély šélská čeleď, od Peresa pereská čeleď, od Zeracha zerašská čeleď.
21 Peresovci byli: od Chesróna chesrónská čeleď, od Chamúla chamúlská čeleď.
22 To jsou čeledi Judovy s jejich povolanými do služby; těch bylo sedmdesát šest tisíc pět set.
23 Isacharovci podle čeledí: Tóla a od něho tólská čeleď, od Púvy púvská čeleď,
24 od Jašúba jašúbská čeleď, od Šimróna šimrónská čeleď.
25 To jsou čeledi Isacharovy s jejich povolanými do služby; těch bylo šedesát čtyři tisíce tři sta.
26 Zabulónovci podle čeledí: od Sereda seredská čeleď, od Elóna elónská čeleď, od Jachleela jachleelská čeleď.
27 To jsou čeledi zabulónské s jejich povolanými do služby; těch bylo šedesát tisíc pět set.
28 Josefovi synové podle čeledí: Manases a Efrajim.
Komentáře k verši :

řekl Hospodin Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona: Numeri 26,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.