Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Na vodní hladině vykroužil obzor, kde končí světlo i tma. Jób 26,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 26

8 vody zabaluje do oblaků, mračno pod nimi se neprotrhne;
9 svůj trůn zahaluje, rozprostírá nad ním oblak.
10 Na vodní hladině vykroužil obzor, kde končí světlo i tma.
11 Sloupy nebes se chvějí a trnou, když okřikne vody;
12 svou mocí vzdouvá moře, svou rozumností Netvora zdolal.
13 Jeho duch dal nebesům velkolepost, jeho ruka proklála útočného hada.
14 Hle, to je jen část jeho cest; zaslechli jsme o něm pouhý šelest, kdo může porozumět hřímání jeho bohatýrské síly?"

Jób, Kapitola 27

1 Jób pak pokračoval v pronášení svých průpovědí takto:
2 "Jakože živ je Bůh, on upírá mi právo, Všemocný naplnil hořkostí mou duši.
3 Ale dokud budu dýchat, dokud Boží dech bude v mých chřípích,
4 mé rty nevysloví podlost a můj jazyk nebude hovořit lstivě.
5 Jsem dalek toho prohlásit vás za spravedlivé, dokud nezhynu, své bezúhonnosti se nevzdám,
6 setrvám ve spravedlnosti a neochabnu, srdce nebude mě hanět za žádný můj den.
7 Můj nepřítel však ať je na tom jako svévolník, a ten, kdo proti mně povstává, jako bídák.
8 Jakou naději na zisk má rouhač, vezme-li mu Bůh život?
Jób 27

9 Bude Bůh poslouchat jeho křik, až bude v tísni?
10 Najde blaho ve Všemocném, bude přivolávat Boha v každém čase?
11 Chci vás poučit o Boží moci, netajit, jak tomu je s Všemocným.
12 Hle, sami jste to všichni uzřeli, proč se tedy oddáváte přeludům?
13 Toto je před Bohem úděl člověka svévolného, dědictví ukrutníků, jež dostanou od Všemocného:
14 Rozmnoží-li se jejich synové, přijde na ně meč, jejich potomci se nenasytí chlebem;
15 ty co vyváznou, ty pohřbí smrt, jejich vdovy nebudou je oplakávat.
16 Kdyby někdo nakupil stříbra jak prachu a navršil oděvů jak hlíny,
17 co navrší, to oblékne spravedlivý a stříbro připadne nevinnému.
18 Svůj dům postavil jako mol, jako chatrč, kterou si udělal hlídač.
19 Boháč ulehne a už se nesebere, než rozevře oči, nebude tu.
20 Hrůzy ho dostihnou jako příval vod, vichřice ho zachvátí v noci,
21 odnese ho východní vítr a bude pryč, vichr jej odvane z jeho místa.
22 Tím ho Bůh postihne nelítostně, před jeho rukou bude marně prchat.
23 Budou nad ním tleskat rukama a ušklíbnou se nad místem, kde býval."
Komentáře k verši :

Na vodní hladině vykroužil obzor, kde končí světlo i tma. Jób 26,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.