Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Když nejsou před Všemocným skryty časy, proč ti, kdo ho znají, jeho dny nepostřehnou? Jób 24,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 24

16 Bůh naplnil úzkostí mé srdce, Všemocný mě naplnil hrůzou.
17 Jen proto jsem v temnotách provždy neumlkl, že se přede mnou zahalil mračnem.

Jób, Kapitola 24

1 Když nejsou před Všemocným skryty časy, proč ti, kdo ho znají, jeho dny nepostřehnou?
2 Mocní posouvají mezníky, pasou uchvácené stádo,
3 odvádějí osla sirotkům a vdově berou býka do zástavy,
4 ubožáky odstrkují z cesty; musejí se skrývat všichni utištění v zemi.
5 Ti jsou jak divocí oslové v poušti: vycházejí za svou prací, za úsvitu hledají si pokrm, v pustině hledají chléb pro omladinu.
6 Sklízejí z pole, jež není jejich, oberou vinici svévolníka.
7 Nocují nazí, protože nemají oděv ani přikrývku v chladu;
8 prudkými horskými dešti promočeni nemají útočiště, ke skále se tisknou.
9 Tamti uchvacují sirotka od prsu, vymáhají zástavu od utištěného.
10 Tito chodí nazí, bez oděvu, hladoví snášejí cizím snopy;
11 mezi jejich zídkami lisují olej, šlapou ve vinných lisech a mají žízeň,
12 ston umírajících zaznívá z města, prokláni volají o pomoc. Avšak tyto nepatřičnosti Bůh nepůsobí.
13 Tamti se bouří proti světlu, neznají se k Božím cestám, nesetrvávají na jeho stezkách.
Jób 25

14 Za světla povstává vrah a vraždí utištěného ubožáka, i v noci se plíží jako zloděj.
15 Též oko cizoložníka se drží v přítmí, říká: »Nikdo mě nespatří«, tvář si zahaluje rouškou.
16 Za tmy se do domů vloupávají, za dne se zamykají, o světle nechtějí vědět.
17 Jim všem je jitro šerem smrti, s hrůzami šeré smrti se znají.
18 Takového rychle vezme voda, jeho úděl na zemi je zlořečený, neobrací se na cestu do vinic.
19 Suchopár a žár pohlcuje sněhové vody a podsvětí ty, kdo hřeší.
20 Ať na něho zapomene i matčino lůno, ať si na něm pochutnají červi; nebude ho nikdy vzpomenuto. Podlost bude roztříštěna jako dřevo.
21 Odírá neplodnou, která nerodí, a vdově neprokáže dobrodiní.
22 I vznešené zachovává Bůh svou mocí; povstane-li, nikdo si není životem jist.
23 Dopřává člověku bezpečí a on se má oč opřít, ale oči má upřené na jejich cesty.
24 Nakrátko jsou povýšeni a už zanikají, sehnuti jsou jako ti, co hynou, vadnou jako vršky klasů.
25 Není tomu tak? Kdo obviní mě ze lži? Kdo moji řeč za nic nemá?"

Jób, Kapitola 25

1 Na to navázal Bildad Šúchský slovy:
2 "Vladařství a strach jsou v ruce toho, jenž na svých výšinách působí pokoj.
3 Je možno jeho houfy sečíst? Nad kým nevzchází jeho světlo?
Komentáře k verši :

Když nejsou před Všemocným skryty časy, proč ti, kdo ho znají, jeho dny nepostřehnou? Jób 24,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.