Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Na to navázal Bildad Šúchský slovy: Jób 25,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 25

24 Nakrátko jsou povýšeni a už zanikají, sehnuti jsou jako ti, co hynou, vadnou jako vršky klasů.
25 Není tomu tak? Kdo obviní mě ze lži? Kdo moji řeč za nic nemá?"

Jób, Kapitola 25

1 Na to navázal Bildad Šúchský slovy:
2 "Vladařství a strach jsou v ruce toho, jenž na svých výšinách působí pokoj.
3 Je možno jeho houfy sečíst? Nad kým nevzchází jeho světlo?
4 Což může člověk být před Bohem spravedlivý a čistý ten, kdo se zrodil z ženy?
5 Jestliže ani měsíc nesvítí jasně, nejsou-li ani hvězdy čisté před jeho zrakem,
6 což teprve lidský červ, lidský syn, červíček pouhý!"

Jób, Kapitola 26

1 Jób na to odpověděl:
2 "Jak pomůžeš tomu, komu chybí síla? Jak zachráníš vysílené rámě?
3 Jak poradíš tam, kde chybí moudrost? Jak seznámíš s tím, co skýtá hojnou pomoc?
4 Komu povídáš ta slova? Čí to dech vychází z tebe?
5 Stíny zemřelých se úzkostně chvějí, i vody dole a co v nich přebývá.
6 Podsvětí je před ním obnaženo, říše zkázy nepřikryta.
7 On roztáhl sever nad pustotou, nad nicotou zavěsil zemi,
Jób 27

8 vody zabaluje do oblaků, mračno pod nimi se neprotrhne;
9 svůj trůn zahaluje, rozprostírá nad ním oblak.
10 Na vodní hladině vykroužil obzor, kde končí světlo i tma.
11 Sloupy nebes se chvějí a trnou, když okřikne vody;
12 svou mocí vzdouvá moře, svou rozumností Netvora zdolal.
13 Jeho duch dal nebesům velkolepost, jeho ruka proklála útočného hada.
14 Hle, to je jen část jeho cest; zaslechli jsme o něm pouhý šelest, kdo může porozumět hřímání jeho bohatýrské síly?"

Jób, Kapitola 27

1 Jób pak pokračoval v pronášení svých průpovědí takto:
2 "Jakože živ je Bůh, on upírá mi právo, Všemocný naplnil hořkostí mou duši.
3 Ale dokud budu dýchat, dokud Boží dech bude v mých chřípích,
4 mé rty nevysloví podlost a můj jazyk nebude hovořit lstivě.
5 Jsem dalek toho prohlásit vás za spravedlivé, dokud nezhynu, své bezúhonnosti se nevzdám,
6 setrvám ve spravedlnosti a neochabnu, srdce nebude mě hanět za žádný můj den.
7 Můj nepřítel však ať je na tom jako svévolník, a ten, kdo proti mně povstává, jako bídák.
8 Jakou naději na zisk má rouhač, vezme-li mu Bůh život?
Komentáře k verši :

Na to navázal Bildad Šúchský slovy: Jób 25,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.