Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jób pak pokračoval v pronášení svých průpovědí takto: Jób 27,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 27

13 Jeho duch dal nebesům velkolepost, jeho ruka proklála útočného hada.
14 Hle, to je jen část jeho cest; zaslechli jsme o něm pouhý šelest, kdo může porozumět hřímání jeho bohatýrské síly?"

Jób, Kapitola 27

1 Jób pak pokračoval v pronášení svých průpovědí takto:
2 "Jakože živ je Bůh, on upírá mi právo, Všemocný naplnil hořkostí mou duši.
3 Ale dokud budu dýchat, dokud Boží dech bude v mých chřípích,
4 mé rty nevysloví podlost a můj jazyk nebude hovořit lstivě.
5 Jsem dalek toho prohlásit vás za spravedlivé, dokud nezhynu, své bezúhonnosti se nevzdám,
6 setrvám ve spravedlnosti a neochabnu, srdce nebude mě hanět za žádný můj den.
7 Můj nepřítel však ať je na tom jako svévolník, a ten, kdo proti mně povstává, jako bídák.
8 Jakou naději na zisk má rouhač, vezme-li mu Bůh život?
9 Bude Bůh poslouchat jeho křik, až bude v tísni?
10 Najde blaho ve Všemocném, bude přivolávat Boha v každém čase?
11 Chci vás poučit o Boží moci, netajit, jak tomu je s Všemocným.
12 Hle, sami jste to všichni uzřeli, proč se tedy oddáváte přeludům?
13 Toto je před Bohem úděl člověka svévolného, dědictví ukrutníků, jež dostanou od Všemocného:
Jób 28

14 Rozmnoží-li se jejich synové, přijde na ně meč, jejich potomci se nenasytí chlebem;
15 ty co vyváznou, ty pohřbí smrt, jejich vdovy nebudou je oplakávat.
16 Kdyby někdo nakupil stříbra jak prachu a navršil oděvů jak hlíny,
17 co navrší, to oblékne spravedlivý a stříbro připadne nevinnému.
18 Svůj dům postavil jako mol, jako chatrč, kterou si udělal hlídač.
19 Boháč ulehne a už se nesebere, než rozevře oči, nebude tu.
20 Hrůzy ho dostihnou jako příval vod, vichřice ho zachvátí v noci,
21 odnese ho východní vítr a bude pryč, vichr jej odvane z jeho místa.
22 Tím ho Bůh postihne nelítostně, před jeho rukou bude marně prchat.
23 Budou nad ním tleskat rukama a ušklíbnou se nad místem, kde býval."

Jób, Kapitola 28

1 Stříbro má své naleziště a zlato místo, kde se čistí,
2 železo se získává z prachu, z rudy se taví měď.
3 Člověk překonává tmu, prozkoumává v říši šeré smrti temný kámen do každého koutku.
4 Proráží šachtu daleko od místa, kde přebývá. Zapomenuti, bez půdy pod nohama, na laně se houpou a kývají, vzdáleni lidem.
5 Země, z níž vzchází chléb, je vespod zpřevracena jakoby ohněm;
Komentáře k verši :

Jób pak pokračoval v pronášení svých průpovědí takto: Jób 27,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.