Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jób na to odpověděl: Jób 21,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 21

28 Víno z jeho domu se nepřestěhuje jinam, rozplyne se v den Božího hněvu.
29 To je úděl svévolného člověka, určený Bohem, Bohem mu přiřčené dědictví.

Jób, Kapitola 21

1 Jób na to odpověděl:
2 "Poslouchejte dobře mou řeč, potěšíte mě tím.
3 Strpte, abych též promluvil; až domluvím, posmíveje se.
4 Týká se mé lkání jen člověka? Což nemám důvod být netrpělivý?
5 Obraťte se ke mně, užasnete; dejte si na ústa ruku:
6 Když se rozpomínám, jsem naplněn hrůzou, mého těla se zmocňuje zděšení.
7 Proč naživu zůstávají svévolníci? Dožijí se vysokého věku, rozmohou se, kupí statky,
8 své potomstvo mají pevně kolem sebe, své potomky mají před očima,
9 v jejich domech je pokoj beze strachu, Boží hůl na ně nedopadá.
10 Jejich býk nebývá připouštěn nadarmo, jejich kráva se otelí a nezmetá.
11 Vypouštějí jako stádo své nezvedence a jejich děti skotačí.
12 Hulákají při bubínku a citaře a radují se za zvuku flétny.
13 Tráví své dny v pohodě a do podsvětí sestupují v mžiku.
Jób 21

14 Bohu říkají: »Jdi pryč od nás, nechcem o tvých cestách vědět.
15 Kdo je Všemocný, že mu máme sloužit, co nám prospěje obracet se na něj?«
16 Avšak svůj blahobyt nemají v svých rukou. Nechť jsou mi vzdáleny záměry svévolníků.
17 Jak náhle hasne kahan svévolníků a přicházejí na ně bědy! Bůh jim dá za úděl útrapy v svém hněvu,
18 jsou jak sláma ve větru a jako plevy uchvácené vichrem.
19 Bůh prý uchovává jejich ničemnosti jejich synům. Kéž splatí přímo jemu, aby to poznal!
20 Kéž na vlastní oči spatří svou bídu, vypije si kalich rozhořčení Všemocného.
21 Zajímá ho, co se stane s jeho domem po něm, když je počet jeho měsíců odměřen?
22 Bude někdo učit Boha vědomostem? On soudí přece i vysoko postavené.
23 Jeden zemře v plném květu, zcela bezstarostný, klidný,
24 jeho dížka je plná mléka a jeho kosti jsou prosáklé morkem.
25 Druhý zemře s hořkou duší, aniž okusil co dobrého.
26 Společně ulehnou do prachu a pokryjí je červi.
27 Hle, já vím, co zamýšlíte, vaším záměrem je způsobit mi příkoří.
28 Říkáte zajisté: »Kde je dům urozeného? Kde je stan, v němž přebývali svévolníci?«
Komentáře k verši :

Jób na to odpověděl: Jób 21,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.