Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy: Jób 38,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 38

23 avšak Všemocného nenajdeme. Je vznešený v síle, ale soudem a přísnou spravedlností nechce pokořovat.
24 Ať se ho proto lidé bojí; nehledí na žádného, kdo spoléhá na své moudré srdce."

Jób, Kapitola 38

1 Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy:
2 "Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy?
3 Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě.
4 Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom.
5 Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru?
6 Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen,
7 zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol?
8 Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z lůna země,
9 když jsem mu určil za oděv mračno a za plénku temný mrak,
10 když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata
11 a řekl: »Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!«
12 Zdali jsi ty někdy za svých dnů dal příkaz jitru a vykázal jitřence její místo,
13 aby se chopila okrajů země a svévolníci byli z ní vytřeseni?
Jób 38

14 Země se mění jak hlína pod pečetidlem, ale oni tu stojí, ač jsou jen šat.
15 Svévolníkům bude odepřeno světlo a zvednutá paže bude přeražena.
16 Přišel jsi až ke zřídlu moře, procházel ses po dně propastné tůně?
17 Byly ti odkryty brány smrti, brány šeré smrti jsi spatřil?
18 Postřehls celou šíři země? Pověz, znáš-li to všechno.
19 Kde je cesta k obydlí světla? Kde má své místo temnota?
20 Můžeš je vykázat do jejich hranic? Máš ponětí o stezkách k jejich domu?
21 Tušil jsi, že se jednou narodíš a jak velký bude počet tvých dnů?
22 Přišel jsi někdy ke skladům sněhu, spatřil jsi sklady krupobití,
23 které si šetřím pro časy soužení, pro den války a boje?
24 Kde je cesta k místu, kde se dělí světlo? Odkud se žene na zemi východní vítr?
25 Kdo vyryl koryta povodni a bouřnému mračnu cestu,
26 aby pršelo na liduprázdnou zemi, na poušť, v níž člověka není,
27 aby se napojila místa pustá a zpustošená a vzešla mladá tráva?
28 Má snad déšť otce? Kdo zplodil krůpěje rosy?
Komentáře k verši :

Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy: Jób 38,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.