Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hospodin dále řekl Jóbovi toto: Jób 40,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 40

29 Odtud vyhlíží pokrm, dodaleka hledí jeho oči.
30 Jeho mláďata střebají krev, a kde jsou skolení, tam je i on."

Jób, Kapitola 40

1 Hospodin dále řekl Jóbovi toto:
2 "Smí se člověk přít se Všemocným? Smí ho kárat? Ten, kdo Boha obvinil, ať odpovídá."
3 Jób na to Hospodinu odpověděl:
4 "Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku.
5 Jednou jsem už promluvil a nevím co odpovědět, ba i podruhé, ale nemohu pokračovat."
6 Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy:
7 "Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě.
8 Chceš vskutku rušit můj soud, prohlásit mě za svévolníka a sám zůstat spravedlivý?
9 Zdalipak máš paži jako Bůh a jako on hřímáš svým hlasem?
10 Ozdob se tedy důstojností a vyvýšeností, oblékni si velebnost a vznešenost.
11 Vylej všechnu prchlivost svého hněvu, pohleď na každého pyšného a sniž ho,
12 pohleď na každého pyšného a zkruš ho, sraz na místě svévolníky,
13 ukryj je všechny společně do prachu, jejich tvář ovaž pro úkryt v zemi.
Jób 40

14 Potom ti vzdám chválu i já, že tvá pravice tě zachránila.
15 Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe; on jako dobytče žere trávu.
16 Pohleď, jakou má sílu v bedrech, jak mocné jsou svaly jeho břicha.
17 Napřímí ocas jako cedr, šlachy jeho stehen jsou propletené,
18 jeho kosti jsou bronzové válce, jeho hnáty jako železný sochor.
19 On byl na počátku Božích cest; jen jeho Učinitel může na něj s mečem.
20 Pastvu mu poskytují hory, kde dovádí všeliká zvěř polní,
21 uléhá pod lotosem, skryt ve třtině a bahnu.
22 Lotos jej zastírá svým stínem, potoční topoly ho obklopují.
23 A hle, vzedme-li se řeka, neustoupí, důvěřuje si, i když se mu Jordán do tlamy valí.
24 Kdo se mu postaví do očí a provleče mu chřípím smyčku?
25 Vytáhneš udicí livjátana a zkrotíš provazem jeho jazyk?
26 Vložíš mu do chřípí sítěnou houžev, probodneš mu čelist hákem?
27 Bude se tě doprošovat o smilování a pokorně s tebou mluvit?
28 Uzavře snad s tebou smlouvu, abys jej vzal provždy za otroka?
Komentáře k verši :

Hospodin dále řekl Jóbovi toto: Jób 40,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.