Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ty, Jóbe, slyš dobře mou řeč, všem mým slovům dopřej sluchu. Jób 33,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 33

21 Nebudu nikomu stranit, nechci nikomu lichotit;
22 nevím, co je lichocení, to by mě můj Učinitel brzy smetl.

Jób, Kapitola 33

1 Ty, Jóbe, slyš dobře mou řeč, všem mým slovům dopřej sluchu.
2 Pohleď, otevírám ústa, pod mým patrem promlouvá můj jazyk.
3 Má řeč tryská z upřímného srdce, mé rty mluví o poznání vytříbeném.
4 Boží duch mě učinil, dech Všemocného mě oživil.
5 Můžeš-li, odpovídej, předlož mi svou při, postav se!
6 Hle, já budu tvými ústy před Bohem, i já jsem jen kus hlíny.
7 Hle, nemusí tě přepadat strach ze mne, ani moje naléhání tebe tížit.
8 Řekl jsi to přede mnou a já jsem tvá slova slyšel:
9 »Ryzí jsem, prost přestoupení, jsem bez úhony, bez nepravosti.
10 Hle, Bůh proti mně záminky hledá, pokládá mě za nepřítele,
11 sevřel do klády mé nohy a střeží všechny mé stezky.«
12 Hle, odpovídám ti: Zde nejsi v právu, neboť Bůh je větší než člověk.
13 Proč s ním vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá?
Jób 33

14 Bůh přece promluví jednou i podruhé, a člověk to nepostřehne.
15 Ve snu, ve vidění nočním, když na lidi padá mrákota, v dřímotě na lůžku,
16 tehdy otvírá lidem ucho a zpečeťuje varování, jež jim dal,
17 aby člověka odvedl od toho, co páchá, aby muže chránil před vypínavostí,
18 aby jeho duši ušetřil před jámou a jeho život aby nezašel hubící střelou.
19 Bolestmi je kárán na svém loži, stálým svárem v kostech,
20 takže jeho život si oškliví pokrm a jeho duše vytoužené jídlo.
21 Jeho tělo se očividně ztrácí, vystupují kosti, které nebývalo vidět.
22 Jeho duše se blíží jámě a jeho život jisté smrti.
23 Bude-li s ním anděl, tlumočník, jeden z tisíců, a poví-li, že je to přímý člověk,
24 tehdy Bůh se nad ním smiluje a řekne: »Vykup ho, ať do jámy nesestoupí; mám za něho výkupné.«
25 Jeho tělo bude svěžejší než v mládí, vrátí se do dnů dospívání.
26 Bude-li prosit Boha a on v něm najde zalíbení, ukáže mu svou tvář za hlaholu polnic a člověku vrátí jeho spravedlnost.
27 Bude zpívat před lidmi a řekne: »Hřešil jsem a převracel, co bylo přímé, ale nebylo mi odplaceno stejným.«
28 Bůh vykoupil jeho duši, aby neodešla do jámy, jeho život smí hledět na světlo.
Komentáře k verši :

Ty, Jóbe, slyš dobře mou řeč, všem mým slovům dopřej sluchu. Jób 33,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.