Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Na to navázal Elíhú slovy: Jób 34,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 34

32 Bude-li co říci, odpověz mi, promluv, chci pro tebe spravedlnost.
33 Nebudeš-li mít co říci, poslouchej mě, mlč a já ti zprostředkuji moudrost."

Jób, Kapitola 34

1 Na to navázal Elíhú slovy:
2 "Vy moudří, slyšte mé řeči, vy vědoucí, naslouchejte mi.
3 Ucho přece přezkušuje řeči, patro vychutnává pokrm.
4 Volme si, co je právo, ať zvíme mezi sebou, co je dobré.
5 Jób řekl: »Jsem spravedlivý, a Bůh upírá mi právo.
6 Mám lhát? Proti svému právu mluvit? Zasáhl mě zkázonosný šíp, avšak ne pro přestoupení.«
7 Který muž je jako Jób? Prý pije výsměch jako vodu,
8 spolčuje se s pachateli ničemností, obcuje se svévolnými lidmi;
9 řekl: »Muži není k ničemu mít zalíbení v Bohu.«
10 Proto mě slyšte, rozumní mužové: Daleko je Bůh od svévole, Všemocný od bezpráví.
11 Podle toho, co člověk udělá, odplatí jemu, s každým nakládá podle jeho stezky.
12 Opravdu, Bůh nejedná svévolně, Všemocný právo nepokřiví.
13 Kdo mu dal pod dohled zemi a kdo před něho položil celý svět?
Jób 34

14 Kdyby měl na mysli jenom sebe a svého ducha i dech k sobě zpět stáhl,
15 tu by všechno tvorstvo rázem vyhynulo, člověk by se obrátil v prach.
16 Máš-li tedy rozum, poslyš toto, dopřej sluchu tomu, co říkám.
17 Což může panovat ten, kdo nenávidí právo? Nebo Úctyhodného, jenž je spravedlivý, prohlásíš za svévolníka?
18 Je snad možno říci králi: »Ty ničemo« nebo urozeným: »Svévolníku«?
19 Bůh nestraní velmožům, nedá přednost váženému před nuzákem, protože všichni jsou dílem jeho rukou.
20 Umírají v okamžení, třeba o půlnoci. Lid se zachvěje, když odcházejí; i vznešený je odvolán, aniž kdo hne rukou.
21 Na cesty každého jsou upřeny jeho oči, on každý krok vidí.
22 Není temnoty ani šera smrti, kde by se mohli skrýt pachatelé ničemností.
23 Na nikoho nevkládá nic navíc, že by se musel s Bohem soudit.
24 Ctihodné bije, nemusí nic vyšetřovat, jiné staví na ta místa;
25 je obeznámen s jejich dílem, podvrátí je za noc a jsou rozdrceni.
26 Potrestá je jako svévolníky, každý na to bude hledět,
27 za to, že se odchýlili pryč od něho a neměli uznání pro žádnou jeho cestu,
28 takže se až k němu donesl křik nuzných a slyšel křik utištěných.
Komentáře k verši :

Na to navázal Elíhú slovy: Jób 34,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.