Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jób na to odpověděl: Jób 23,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 23

29 Až budou jiní poníženi, řekneš: »Ó pýcho!« Bůh zachrání ty, kdo klopí oči.
30 Zachrání toho, kdo není bez viny; bude zachráněn pro čistotu tvých rukou."

Jób, Kapitola 23

1 Jób na to odpověděl:
2 "Také dnes zní moje lkání vzpurně, vzdychám pod rukou, která mě tíží.
3 Kéž bych věděl, kde ho najdu. Vydal bych se k jeho sídlu,
4 předložil bych mu svou při a plno důkazů by podala má ústa.
5 Chtěl bych vědět, jakými slovy by odpověděl, porozumět tomu, co mi řekne.
6 Ukáže svou velkou moc, až povede spor se mnou? Nikoli, jistě by mi dopřál sluchu.
7 Jako přímý bych se před ním obhajoval, navždy unikl bych svému soudci.
8 Půjdu-li vpřed, není nikde, jestliže zpět, též ho nepostřehnu,
9 jestliže něco učiní vlevo, neuzřím ho, skryje-li se vpravo, neuvídím to.
10 Zato on zná moji cestu; ať mě zkouší, vyjdu jako zlato.
11 Má noha se přidržela jeho kroků, držel jsem se jeho cesty, neodhýlil jsem se,
12 od příkazů jeho rtů jsem neodstoupil, řeči jeho úst jsem střežil víc než vlastní cíle.
13 Rozhodne-li se k čemu, kdo to zvrátí? Udělá, co se mu zachce.
Jób 24

14 Jistě splní, co mi určil, má k tomu dost moci.
15 Proto se ho hrozím, chci mu porozumět, ale mám z něho strach.
16 Bůh naplnil úzkostí mé srdce, Všemocný mě naplnil hrůzou.
17 Jen proto jsem v temnotách provždy neumlkl, že se přede mnou zahalil mračnem.

Jób, Kapitola 24

1 Když nejsou před Všemocným skryty časy, proč ti, kdo ho znají, jeho dny nepostřehnou?
2 Mocní posouvají mezníky, pasou uchvácené stádo,
3 odvádějí osla sirotkům a vdově berou býka do zástavy,
4 ubožáky odstrkují z cesty; musejí se skrývat všichni utištění v zemi.
5 Ti jsou jak divocí oslové v poušti: vycházejí za svou prací, za úsvitu hledají si pokrm, v pustině hledají chléb pro omladinu.
6 Sklízejí z pole, jež není jejich, oberou vinici svévolníka.
7 Nocují nazí, protože nemají oděv ani přikrývku v chladu;
8 prudkými horskými dešti promočeni nemají útočiště, ke skále se tisknou.
9 Tamti uchvacují sirotka od prsu, vymáhají zástavu od utištěného.
10 Tito chodí nazí, bez oděvu, hladoví snášejí cizím snopy;
11 mezi jejich zídkami lisují olej, šlapou ve vinných lisech a mají žízeň,
Komentáře k verši :

Jób na to odpověděl: Jób 23,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.