Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Na to navázal Elíhú slovy: Jób 35,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 35

36 Je třeba jednou provždy Jóba přezkoušet, protože odpovídá jako mužové propadlí ničemnostem.
37 Vždyť ke svému hříchu přidává nevěrnost, mezi námi si výsměšně tleská a má mnoho řečí proti Bohu.«"

Jób, Kapitola 35

1 Na to navázal Elíhú slovy:
2 "Myslíš si, že je to podle práva říkat: »Moje spravedlnost převyšuje Boží?«
3 Říkat: »Co z toho máš? Co mi prospěje, nebudu-li hřešit?«
4 Odpovím ti několika slovy, i tvým přátelům, kteří jsou s tebou.
5 Pohleď na nebe a viz, popatř na mraky vysoko nad sebou.
6 Jestliže jsi zhřešil, čeho jsi dosáhl proti němu? Bude-li tvých přestoupení sebevíc, co mu tím uděláš?
7 Jestliže jsi jednal spravedlivě, co jsi mu dal, co přijal z tvé ruky?
8 Jen člověka jako ty zasáhne tvá svévole, lidského syna tvá spravedlnost.
9 Lidé křičí pro množství útisku, volají o pomoc pro tvrdou paži mocných,
10 a nikdo se nezeptá: »Kde je Bůh, můj Učinitel, který dává člověku i v noci prozpěvovat,
11 vyučuje nás a nikoli zvířata zemská a činí nás moudřejší nad nebeské ptactvo?«
12 Potom jim ovšem neodpovídá, když křičí pro pýchu zlovolných.
13 Bůh přece nedá sluchu falši, Všemocný na to ani nepohlédne,
Jób 36

14 zvláště když o něm prohlašuješ: »Nedívá se na to«. Tvá pře je před ním, jen na něho čekej!
15 Jestliže tedy nestíhá hněvem a nestará se příliš o zpupnost,
16 Jób si otevírá ústa do větru a neuváženě vede zbytečné řeči."

Jób, Kapitola 36

1 Elíhú dále pokračoval slovy:
2 "Měj se mnou trochu trpělivosti a sdělím ti, že ještě mám o Bohu co říci.
3 Začnu se svým věděním zdaleka a přiznám svému Učiniteli spravedlnost,
4 neboť opravdu má slova nejsou klam; před tebou je člověk dokonalých vědomostí.
5 Hle, Bůh je úctyhodný, nezavrhne bez příčiny, je úctyhodný silou i srdcem.
6 Nenechá naživu svévolníka, ale utištěným dopomůže k právu.
7 Od spravedlivého neodvrací zrak; s králi je na trůn dosazuje navždy a jsou vyvýšeni.
8 Jsou-li však spoutáni řetězy, chyceni do provazů utrpení,
9 oznamuje jim, čeho se dopustili, že se rozbujela jejich přestoupení,
10 otvírá jim ucho pro napomenutí a vyzývá je, aby se odvrátili do ničemností.
11 Poslechnou-li, budou-li mu sloužit, dokončí své dny v pohodě a v rozkoších svá léta.
12 Neposlechnou-li, sejdou hubící střelou a zahynou pro svou nerozvážnost.
Komentáře k verši :

Na to navázal Elíhú slovy: Jób 35,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.