Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Společně ulehnou do prachu a pokryjí je červi. Jób 21,26›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 21

24 jeho dížka je plná mléka a jeho kosti jsou prosáklé morkem.
25 Druhý zemře s hořkou duší, aniž okusil co dobrého.
26 Společně ulehnou do prachu a pokryjí je červi.
27 Hle, já vím, co zamýšlíte, vaším záměrem je způsobit mi příkoří.
28 Říkáte zajisté: »Kde je dům urozeného? Kde je stan, v němž přebývali svévolníci?«
29 Což jste se neptali mimojdoucích, neporozuměli jste jejich znamením?
30 V den běd bude zlý ušetřen, bude odnesen v den hrozné prchlivosti.
31 Kdo mu vytkne jeho cestu, kdo mu odplatí za to, co napáchal?
32 Až bude odnesen do hrobky, nad jeho rovem se bude bdít.
33 Hroudy v jámě budou mu lehké; potáhnou se za ním všichni lidé, bude jich před ním bezpočet.
34 Jak mě chcete těšit takovými přeludy? Vaše odpovědi - samá věrolomnost."

Jób, Kapitola 22

1 Na to navázal Elífaz Témanský slovy:
2 "Znamená před Bohem něco muž? Věru, prozíravý dbá na svoje činy.
3 Což se Všemocný zajímá o tvou spravedlnost, jsou mu tvoje bezúhonné cesty ziskem?
4 Trestá tě snad za to, že se ho bojíš, za to s tebou vchází v soud?
Jób 22

5 Tvá zloba je velká, tvá nepravost nekonečná.
6 Bezdůvodně jsi bral zástavu od bratří, svlékal jsi z nich šat a nechával je nahé,
7 znaveného neosvěžils vodou, hladovému odepřel jsi chleba.
8 Země patří tomu, kdo má pevnou paži, bude na ní sídlit ten, koho Bůh milostivě přijal.
9 Tys však s prázdnou posílal pryč vdovy, paže sirotků jsi drtil.
10 Proto jsou kolem tebe osidla, náhlý strach tě plní hrůzou,
11 pro tmu nevidíš a spousty vod tě přikrývají.
12 Což není Bůh vysoko nad nebesy? Pohleď vzhůru na hvězdy, jak jsou vyvýšeny.
13 A ty říkáš: »Copak Bůh ví, skrze temné mrákoty co může soudit?
14 Oblaka ho zahalují, takže nevidí; prochází se kdesi po obvodu nebes.«
15 Chceš se držet stezky dávnověku, po níž chodívají mužové propadlí ničemnostem,
16 kteří byli zasaženi, ačkoli čas nenadešel, proudem zatopeni do základů?
17 Říkávali Bohu: »Jdi pryč od nás.« Co jiného jim měl Všemocný udělat?
18 Jejich domy naplňoval blahobytem. Nechť jsou mi vzdáleny záměry svévolníků!
19 Spravedliví to uvidí a zaradují se, nevinný se jim vysměje:
Komentáře k verši :

Společně ulehnou do prachu a pokryjí je červi. Jób 21,26

Počet veršů v Bibli je 31 167.