Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jak náhle hasne kahan svévolníků a přicházejí na ně bědy! Bůh jim dá za úděl útrapy v svém hněvu, Jób 21,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 21

15 Kdo je Všemocný, že mu máme sloužit, co nám prospěje obracet se na něj?«
16 Avšak svůj blahobyt nemají v svých rukou. Nechť jsou mi vzdáleny záměry svévolníků.
17 Jak náhle hasne kahan svévolníků a přicházejí na ně bědy! Bůh jim dá za úděl útrapy v svém hněvu,
18 jsou jak sláma ve větru a jako plevy uchvácené vichrem.
19 Bůh prý uchovává jejich ničemnosti jejich synům. Kéž splatí přímo jemu, aby to poznal!
20 Kéž na vlastní oči spatří svou bídu, vypije si kalich rozhořčení Všemocného.
21 Zajímá ho, co se stane s jeho domem po něm, když je počet jeho měsíců odměřen?
22 Bude někdo učit Boha vědomostem? On soudí přece i vysoko postavené.
23 Jeden zemře v plném květu, zcela bezstarostný, klidný,
24 jeho dížka je plná mléka a jeho kosti jsou prosáklé morkem.
25 Druhý zemře s hořkou duší, aniž okusil co dobrého.
26 Společně ulehnou do prachu a pokryjí je červi.
27 Hle, já vím, co zamýšlíte, vaším záměrem je způsobit mi příkoří.
28 Říkáte zajisté: »Kde je dům urozeného? Kde je stan, v němž přebývali svévolníci?«
29 Což jste se neptali mimojdoucích, neporozuměli jste jejich znamením?
Jób 22

30 V den běd bude zlý ušetřen, bude odnesen v den hrozné prchlivosti.
31 Kdo mu vytkne jeho cestu, kdo mu odplatí za to, co napáchal?
32 Až bude odnesen do hrobky, nad jeho rovem se bude bdít.
33 Hroudy v jámě budou mu lehké; potáhnou se za ním všichni lidé, bude jich před ním bezpočet.
34 Jak mě chcete těšit takovými přeludy? Vaše odpovědi - samá věrolomnost."

Jób, Kapitola 22

1 Na to navázal Elífaz Témanský slovy:
2 "Znamená před Bohem něco muž? Věru, prozíravý dbá na svoje činy.
3 Což se Všemocný zajímá o tvou spravedlnost, jsou mu tvoje bezúhonné cesty ziskem?
4 Trestá tě snad za to, že se ho bojíš, za to s tebou vchází v soud?
5 Tvá zloba je velká, tvá nepravost nekonečná.
6 Bezdůvodně jsi bral zástavu od bratří, svlékal jsi z nich šat a nechával je nahé,
7 znaveného neosvěžils vodou, hladovému odepřel jsi chleba.
8 Země patří tomu, kdo má pevnou paži, bude na ní sídlit ten, koho Bůh milostivě přijal.
9 Tys však s prázdnou posílal pryč vdovy, paže sirotků jsi drtil.
10 Proto jsou kolem tebe osidla, náhlý strach tě plní hrůzou,
Komentáře k verši :

Jak náhle hasne kahan svévolníků a přicházejí na ně bědy! Bůh jim dá za úděl útrapy v svém hněvu, Jób 21,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.