Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jeden zemře v plném květu, zcela bezstarostný, klidný, Jób 21,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 21

21 Zajímá ho, co se stane s jeho domem po něm, když je počet jeho měsíců odměřen?
22 Bude někdo učit Boha vědomostem? On soudí přece i vysoko postavené.
23 Jeden zemře v plném květu, zcela bezstarostný, klidný,
24 jeho dížka je plná mléka a jeho kosti jsou prosáklé morkem.
25 Druhý zemře s hořkou duší, aniž okusil co dobrého.
26 Společně ulehnou do prachu a pokryjí je červi.
27 Hle, já vím, co zamýšlíte, vaším záměrem je způsobit mi příkoří.
28 Říkáte zajisté: »Kde je dům urozeného? Kde je stan, v němž přebývali svévolníci?«
29 Což jste se neptali mimojdoucích, neporozuměli jste jejich znamením?
30 V den běd bude zlý ušetřen, bude odnesen v den hrozné prchlivosti.
31 Kdo mu vytkne jeho cestu, kdo mu odplatí za to, co napáchal?
32 Až bude odnesen do hrobky, nad jeho rovem se bude bdít.
33 Hroudy v jámě budou mu lehké; potáhnou se za ním všichni lidé, bude jich před ním bezpočet.
34 Jak mě chcete těšit takovými přeludy? Vaše odpovědi - samá věrolomnost."

Jób, Kapitola 22

1 Na to navázal Elífaz Témanský slovy:
Jób 22

2 "Znamená před Bohem něco muž? Věru, prozíravý dbá na svoje činy.
3 Což se Všemocný zajímá o tvou spravedlnost, jsou mu tvoje bezúhonné cesty ziskem?
4 Trestá tě snad za to, že se ho bojíš, za to s tebou vchází v soud?
5 Tvá zloba je velká, tvá nepravost nekonečná.
6 Bezdůvodně jsi bral zástavu od bratří, svlékal jsi z nich šat a nechával je nahé,
7 znaveného neosvěžils vodou, hladovému odepřel jsi chleba.
8 Země patří tomu, kdo má pevnou paži, bude na ní sídlit ten, koho Bůh milostivě přijal.
9 Tys však s prázdnou posílal pryč vdovy, paže sirotků jsi drtil.
10 Proto jsou kolem tebe osidla, náhlý strach tě plní hrůzou,
11 pro tmu nevidíš a spousty vod tě přikrývají.
12 Což není Bůh vysoko nad nebesy? Pohleď vzhůru na hvězdy, jak jsou vyvýšeny.
13 A ty říkáš: »Copak Bůh ví, skrze temné mrákoty co může soudit?
14 Oblaka ho zahalují, takže nevidí; prochází se kdesi po obvodu nebes.«
15 Chceš se držet stezky dávnověku, po níž chodívají mužové propadlí ničemnostem,
16 kteří byli zasaženi, ačkoli čas nenadešel, proudem zatopeni do základů?
Komentáře k verši :

Jeden zemře v plném květu, zcela bezstarostný, klidný, Jób 21,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.