Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Chci vás poučit o Boží moci, netajit, jak tomu je s Všemocným. Jób 27,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 27

9 Bude Bůh poslouchat jeho křik, až bude v tísni?
10 Najde blaho ve Všemocném, bude přivolávat Boha v každém čase?
11 Chci vás poučit o Boží moci, netajit, jak tomu je s Všemocným.
12 Hle, sami jste to všichni uzřeli, proč se tedy oddáváte přeludům?
13 Toto je před Bohem úděl člověka svévolného, dědictví ukrutníků, jež dostanou od Všemocného:
14 Rozmnoží-li se jejich synové, přijde na ně meč, jejich potomci se nenasytí chlebem;
15 ty co vyváznou, ty pohřbí smrt, jejich vdovy nebudou je oplakávat.
16 Kdyby někdo nakupil stříbra jak prachu a navršil oděvů jak hlíny,
17 co navrší, to oblékne spravedlivý a stříbro připadne nevinnému.
18 Svůj dům postavil jako mol, jako chatrč, kterou si udělal hlídač.
19 Boháč ulehne a už se nesebere, než rozevře oči, nebude tu.
20 Hrůzy ho dostihnou jako příval vod, vichřice ho zachvátí v noci,
21 odnese ho východní vítr a bude pryč, vichr jej odvane z jeho místa.
22 Tím ho Bůh postihne nelítostně, před jeho rukou bude marně prchat.
23 Budou nad ním tleskat rukama a ušklíbnou se nad místem, kde býval."
Jób 28


Jób, Kapitola 28

1 Stříbro má své naleziště a zlato místo, kde se čistí,
2 železo se získává z prachu, z rudy se taví měď.
3 Člověk překonává tmu, prozkoumává v říši šeré smrti temný kámen do každého koutku.
4 Proráží šachtu daleko od místa, kde přebývá. Zapomenuti, bez půdy pod nohama, na laně se houpou a kývají, vzdáleni lidem.
5 Země, z níž vzchází chléb, je vespod zpřevracena jakoby ohněm;
6 v jejím kamení je ložisko safírů, jsou v něm i zlatá zrnka.
7 Dravý pták tam nezná stezku, oko luňáka ji nezahlédne,
8 mláďě šelmy po ní nešlapalo, lev po ní nevleče kořist.
9 Člověk vztáhl ruku po křemeni, hory zpřevracel až do základů,
10 do skal vytesal štoly, jeho oko spatřilo kdejaký skvost,
11 zamezil prosakování proudících vod, a co se tají v zemi, vynáší na světlo.
12 Ale moudrost, kde se najde? Kde je místo rozumnosti?
13 Člověk nezná její cenu, v zemi živých se nenajde.
14 Propastná tůň praví: »Ve mně není«,moře říká: »Já ji nemám«.
15 Nelze ji získat za lístkové zlato, její hodnota se nevyváží stříbrem,
Komentáře k verši :

Chci vás poučit o Boží moci, netajit, jak tomu je s Všemocným. Jób 27,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.