Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Za tmy se do domů vloupávají, za dne se zamykají, o světle nechtějí vědět. Jób 24,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 24

14 Za světla povstává vrah a vraždí utištěného ubožáka, i v noci se plíží jako zloděj.
15 Též oko cizoložníka se drží v přítmí, říká: »Nikdo mě nespatří«, tvář si zahaluje rouškou.
16 Za tmy se do domů vloupávají, za dne se zamykají, o světle nechtějí vědět.
17 Jim všem je jitro šerem smrti, s hrůzami šeré smrti se znají.
18 Takového rychle vezme voda, jeho úděl na zemi je zlořečený, neobrací se na cestu do vinic.
19 Suchopár a žár pohlcuje sněhové vody a podsvětí ty, kdo hřeší.
20 Ať na něho zapomene i matčino lůno, ať si na něm pochutnají červi; nebude ho nikdy vzpomenuto. Podlost bude roztříštěna jako dřevo.
21 Odírá neplodnou, která nerodí, a vdově neprokáže dobrodiní.
22 I vznešené zachovává Bůh svou mocí; povstane-li, nikdo si není životem jist.
23 Dopřává člověku bezpečí a on se má oč opřít, ale oči má upřené na jejich cesty.
24 Nakrátko jsou povýšeni a už zanikají, sehnuti jsou jako ti, co hynou, vadnou jako vršky klasů.
25 Není tomu tak? Kdo obviní mě ze lži? Kdo moji řeč za nic nemá?"

Jób, Kapitola 25

1 Na to navázal Bildad Šúchský slovy:
2 "Vladařství a strach jsou v ruce toho, jenž na svých výšinách působí pokoj.
3 Je možno jeho houfy sečíst? Nad kým nevzchází jeho světlo?
Jób 26

4 Což může člověk být před Bohem spravedlivý a čistý ten, kdo se zrodil z ženy?
5 Jestliže ani měsíc nesvítí jasně, nejsou-li ani hvězdy čisté před jeho zrakem,
6 což teprve lidský červ, lidský syn, červíček pouhý!"

Jób, Kapitola 26

1 Jób na to odpověděl:
2 "Jak pomůžeš tomu, komu chybí síla? Jak zachráníš vysílené rámě?
3 Jak poradíš tam, kde chybí moudrost? Jak seznámíš s tím, co skýtá hojnou pomoc?
4 Komu povídáš ta slova? Čí to dech vychází z tebe?
5 Stíny zemřelých se úzkostně chvějí, i vody dole a co v nich přebývá.
6 Podsvětí je před ním obnaženo, říše zkázy nepřikryta.
7 On roztáhl sever nad pustotou, nad nicotou zavěsil zemi,
8 vody zabaluje do oblaků, mračno pod nimi se neprotrhne;
9 svůj trůn zahaluje, rozprostírá nad ním oblak.
10 Na vodní hladině vykroužil obzor, kde končí světlo i tma.
11 Sloupy nebes se chvějí a trnou, když okřikne vody;
12 svou mocí vzdouvá moře, svou rozumností Netvora zdolal.
Komentáře k verši :

Za tmy se do domů vloupávají, za dne se zamykají, o světle nechtějí vědět. Jób 24,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.