Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Život mě omrzel, dám teď volný průchod svému lkání, budu mluvit v hořkosti své duše. Jób 10,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 10

34 Kéž by odňal ode mne svou hůl a nepřepadal mě jak postrach.
35 Mluvil bych a nebál se ho, ale v mém případě tomu tak není.

Jób, Kapitola 10

1 Život mě omrzel, dám teď volný průchod svému lkání, budu mluvit v hořkosti své duše.
2 Řeknu Bohu: Za svévolníka mě nepokládej, dej mi vědět, proč vedeš spor se mnou.
3 K čemu je ti dobré, že mě týráš? Zprotivil se ti výtvor tvých rukou, že dáváš zářit záměrům svévolníků?
4 Cožpak máš tělesné oči, což se díváš stejně jako člověk?
5 Jsou tvoje dny jako dny člověka, léta tvá jako dny muže,
6 že vyhledáváš můj přečin a že pátráš po mém hříchu?
7 Vždyť víš, že svévolník nejsem, a že nikdo nevysvobodí z tvé ruky.
8 Tvé ruce mě ztvárnily a udělaly se vším všudy, a teď najednou mě hubíš.
9 Prosím, upamatuj se, že jsi mě učinil jako hlínu a že mě obracíš v prach.
10 Což jsi mě nenalil do nádoby jako mléko a jako sýr nenechal srazit?
11 Přioděl jsi mě kůží a masem, propletls mě šlachami a kostmi,
12 nakládal jsi se mnou milosrdně, dals mi život a tvůj dohled střežil mého ducha.
13 Ale ve svém srdci ukryls toto - bylo to tvým úmyslem, to vím - :
Jób 11

14 že proti mě budeš ve střehu, jestliže zhřeším, že nenecháš bez trestu můj přečin.
15 Běda mně, kdybych byl svévolně jednal! Ač jsem spravedlivý, hlavu nepozvedám, hanbou přesycen vidím své pokoření.
16 Kdybych se pozvedal, jak lev bys mě honil, svoji divuplnou moc bys opět na mně zjevil.
17 Stavěl bys proti mně nové svědky, stupňoval své roztrpčení na mě, vystřídaly by se u mne celé voje.
18 Proč jsi mě vyvedl z matčina lůna! Kéž bych byl zhynul a žádné oko mě nespatřilo.
19 Byl bych, jako bych nikdy nebyl, byl bych nesen ze života matky k hrobu.
20 Což není mých dnů tak málo? Kéž by toho nechal a odstoupil ode mne, abych trochu okřál,
21 dřív než půjdu tam, odkud návratu není, do země temnot a šeré smrti,
22 do země temné jak mračno, do šera smrti, kde není řádu, kde záblesk svítání je jako mračno."

Jób, Kapitola 11

1 Na to navázal Sófar Naamatský slovy:
2 "Má takové množství slov zůstat bez odpovědi? Má mluvka být v právu?
3 Mohou lidé k tomu, co povídáš, mlčet? Máš ty se dál vysmívat a nikdo tě neusadí?
4 Říkáš: »Co jsem zastával, je ryzí, jsem před tebou čistý.«
5 Jen kdyby Bůh promluvil a otevřel rty proti tobě,
6 prozradil by ti taje moudrosti: dvojnásobný trest k záchraně vede. Věz, že Bůh chce zapomenout na tvé nepravosti.
Komentáře k verši :

Život mě omrzel, dám teď volný průchod svému lkání, budu mluvit v hořkosti své duše. Jób 10,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.