Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jób na to odpověděl: Jób 9,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Jób 9

21 Jistě naplní tvá ústa smíchem a hlaholem tvé rty.
22 Kdo tě nenávidí, budou oblečeni v hanbu, po stanu svévolných nezbude nic."

Jób, Kapitola 9

1 Jób na to odpověděl:
2 "Vskutku vím, je tomu tak, což může člověk být před Bohem spravedlivý?
3 Kdo by s ním chtěl vésti spor, z tisíce otázek jedinou nezodpoví.
4 On má srdce moudré a nesmírnou sílu, což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře?
5 On přenáší hory, než by se kdo nadál, převrací je v hněvu;
6 zemí pohne z místa, až se její sloupy chvějí.
7 Slunci rozkáže - a nesmí vzejít, zapečeťuje i hvězdy,
8 sám nebesa roztahuje, kráčí po hřebenech mořských vln,
9 on udělal souhvězdí Lva, Orióna i Plejády a souhvězdí jižní.
10 Dělá věci veliké a nevyzpytatelné, nesčíslné divy.
11 Jde-li mimo mne, nevidím ho, míjí-li mě, ani ho nepostřehnu.
12 Jestliže co uchvátí, kdo ho donutí to vrátit, kdopak se ho zeptá: »Co to děláš?«
13 Bůh, ten hněv svůj neodvrací, sami pomocníci Netvora se před ním musí shrbit.
Jób 9

14 Jak bych mu já tedy mohl odpovídat? Jak bych před ním volil svoje slova?
15 Jemu neuměl bych odpovědět, i kdybych byl spravedlivý; svého Soudce jenom o milost bych prosil.
16 A kdybych i zavolal, aby mi odpověděl, nevěřím, že přál by sluchu mému hlasu.
17 Vždyť mě zachvacuje vichrem, bezdůvodně rozmnožuje moje rány,
18 ani oddechnout mi nedá a jen hořkostmi mě sytí.
19 Má-li kdo nesmírnou sílu, má ji on, a co se týče soudu, kdopak jiný mě předvolá?
20 I kdybych byl spravedlivý, za svévolníka mě prohlásí má ústa, a kdybych byl bezúhonný, prohlásí mě za křivého.
21 Jsem bezúhonný. Nic na sebe nevím. Protiví se mi už život.
22 Je to jedno, proto říkám: On skoncuje s bezúhonným jako se svévolníkem.
23 A když bičem náhle usmrcuje, ze zoufalství nevinných si činí posměch.
24 Země byla vydána v moc svévolníka a on přikrývá tvář jejich soudců; když ne on, kdo tedy?
25 Mé dny byly rychlejší než spěšný posel, uprchly a neužily dobra,
26 prolétly jak rákosové čluny, jako orel na kořist se vrhající.
27 Řeknu-li si: Zapomenu na své lkání, smutku zanechám a pookřeji,
28 hned se všeho toho trápení zas lekám, neboť vím, že trest mi nepromineš.
Komentáře k verši :

Jób na to odpověděl: Jób 9,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.