Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1 Tesalonickým 5,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5
1 Tesalonickým 5

13 Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji.
14 Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.
15 Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.
16 Stále se radujte,
17 v modlitbách neustávejte.
18 Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
19 Plamen Ducha nezhášejte,
20 prorockými dary nepohrdejte.
21 Všecko zkoumejte, dobrého se držte;
22 zlého se chraňte v každé podobě.
23 Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
24 Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.
25 Bratří, modlete se i vy za nás!
26 Pozdravte všecky bratry svatým políbením.
27 Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím.
2 Tesalonickým 2

28 Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi.

2 Tesalonickým, Kapitola 1

1 Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu.
2 Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.
3 Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.
4 Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, které snášíte:
5 to je předzvěst spravedlivého soudu Božího. Tak se stanete hodnými Božího království, pro něž trpíte.
6 A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem,
7 a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,
8 aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše.
9 Jejich trestem bude věčná záhuba `daleko od Pána a slávy jeho moci´,
10 až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili našemu svědectví.
11 Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry.
12 Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.

2 Tesalonickým, Kapitola 2

1 Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2 abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
Komentáře k verši :

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1 Tesalonickým 5,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.