Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. 1 Korintským 11,31›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintským 12

29 Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení.
30 Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají.
31 Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni.
32 Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.
33 A tak, bratří moji, když se shromažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na druhého.
34 Kdo má hlad, ať se nají doma, abyste se neshromažďovali k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu.

1 Korintským, Kapitola 12

1 Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti.
2 Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám.
3 Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: "Ježíš buď proklet", a že nikdo nemůže říci: "Ježíš je Pán", leč v Duchu svatém.
4 Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;
5 rozdílné služby, ale tentýž Pán;
6 a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.
7 Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.
8 Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha,
9 někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,
1 Korintským 12

10 někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená.
11 To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.
12 Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.
13 Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.
14 Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.
15 Kdyby řekla noha: "Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu", tím by ještě nepřestala být částí těla.
16 A kdyby řeklo ucho "Protože nejsem oko, nepatřím k tělu," tím by ještě nepřestalo být částí těla.
17 Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich?
18 Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl.
19 Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo?
20 Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo.
21 Oko nemůže říci ruce: "Nepotřebuji tě!" Ani hlava nemůže říci nohám: "Nepotřebuji vás!"
22 A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné,
23 a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme,
24 jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest,
Komentáře k verši :

Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. 1 Korintským 11,31

Počet veršů v Bibli je 31 167.