Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. 1 Korintským 11,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintským 11

32 Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi Boží,
33 já se také snažím všem vyjít vstříc. Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni.

1 Korintským, Kapitola 11

1 Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova.
2 Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali.
3 Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.
4 Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou,
5 a každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou; je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná.
6 Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje.
7 Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem slávy mužovy.
8 Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže.
9 Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže.
10 Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům.
11 V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy,
12 vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu - všecko pak je z Boha.
13 Posuďte to sami: Sluší se, aby se žena k Bohu modlila s nezahalenou hlavou?
1 Korintským 11

14 Cožpak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou,
15 kdežto pro ženu ctí? Vlasy jsou jí totiž dány jako závoj.
16 Chce-li někdo umíněně na tom trvat, tomu říkám: Není to obyčejem ani u nás, ani v ostatních církvích Božích.
17 Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se shromažďujete spíše ke škodě než k prospěchu.
18 Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi shromažďujete, a jsem nakloněn tomu věřit.
19 Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí.
20 Když vy se však shromažďujete, není to už společenství večeře Páně:
21 každý se dá hned do své večeře, a jeden má hlad, druhý se opije.
22 Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví Boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím!
23 Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
24 vzdal díky, lámal jej a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku."
25 Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku."
26 Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
27 Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně.
28 Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije.
Komentáře k verši :

Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. 1 Korintským 11,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.