Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galacii. 1 Korintským 16,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintským 16

57 Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!
58 A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

1 Korintským, Kapitola 16

1 Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galacii.
2 V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu.
3 Až budu u vás, vyšlu ty, které doporučíte, s průvodními listy, aby donesli dar vaší vděčnosti do Jeruzaléma.
4 Ukáže-li se vhodné, abych tam šel také já, půjdou se mnou.
5 Přijdu k vám, až dokončím cestu Makedonií. Makedonií totiž jen projdu,
6 ale u vás bych chtěl zůstat déle, snad i přes celou zimu, abyste vy mne potom vypravili na další cestu.
7 Nerad bych se u vás jen zastavil; doufám, že s vámi budu moci zůstat nějaký čas, dovolí-li to Pán.
8 V Efezu zůstanu až do letnic;
9 otevřela se mi zde veliká a nadějná příležitost, ale také protivníků je mnoho.
10 Přijde-li Timoteus, hleďte, aby byl mezi vámi bez obav; vždyť koná dílo Páně stejně jako já.
11 Ať ho nikdo z vás nepodceňuje! Vypravte ho na cestu ke mně s bratrskou láskou, neboť na něho čekám spolu s jinými bratry.
12 Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na něj naléhal, aby k vám šel spolu s jinými bratry, ale v žádném případě nechtěl jít už nyní; půjde však, jakmile se ukáže vhodná příležitost.
13 Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!
2 Korintským 1

14 Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.
15 O něco vás prosím, bratří. Víte o rodině Štěpánově, že první z celé Achaje uvěřili a dali se do služby bratřím.
16 I vy se ochotně podřizujte takovým lidem a každému, kdo pracuje na společném díle.
17 Mám radost, že přišli Štěpán, Fortunát a Achaikos, neboť mi nahradili vaši nepřítomnost.
18 Uklidnili mé i vaše srdce. Važte si takových lidí!
19 Pozdravují vás církve v Asii. Velice vás v Pánu pozdravuje Akvilas a Priska spolu s církví, která se shromažďuje v jejich domě.
20 Pozdravují vás všichni bratří. Pozdravte se navzájem svatým políbením.
21 Pozdrav mou, Pavlovou rukou.
22 Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha!
23 Milost Pána Ježíše buď s vámi.
24 Moje láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši.

2 Korintským, Kapitola 1

1 Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu i všem bratřím v celé Achaji:
2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
3 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
4 On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.




Komentáře k verši :

Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galacii. 1 Korintským 16,1





Počet veršů v Bibli je 31 167.