Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Třídy synů Áronových: Synové Áronovi byli Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar. 1 Paralipomenon 24,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 24

31 aby před Hospodinem ustavičně přisluhovali při obětování zápalných obětí Hospodinu ve dnech odpočinku, o novoluních a v určených časech, a to v tom počtu, jak určuje jejich řád.
32 Konali strážní službu při stanu setkávání, strážní službu při svatyni a strážní službu u svých bratří, synů Áronových, při službě v domě Hospodinově.

1 Paralipomenon, Kapitola 24

1 Třídy synů Áronových: Synové Áronovi byli Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar.
2 Nádab a Abíhú zemřeli dříve než jejich otec a neměli syny. Jako kněží sloužili Eleazar a Ítamar.
3 David i Sádok ze synů Eleazarových a Achímelek ze synů Ítamarových je rozdělili do služeb podle jejich povolání.
4 Ukázalo se, že synové Eleazarovi jsou co do počtu předních mužů četnější než synové Ítamarovi. Podle toho je rozdělili: předních mužů ze synů Eleazarových bylo podle otcovských rodů šestnáct, synů Ítamarových podle otcovských rodů osm.
5 Rozdělili je navzájem losem, neboť předáci svatyně a předáci Boží měli být ze synů Eleazarových a ze synů Ítamarových.
6 Písař z Léviho rodu Šemajáš, syn Netaneelův, sepsal lévijce před králem a předáky, před knězem Sádokem a Achímelekem, synem Ebjátarovým, a předními z otcovských rodů kněžských a lévijských. Jeden rod byl určen Eleazarovi a ještě jeden, jiný byl určen Ítamarovi.
7 První los padl na Jójaríba, druhý na Jedajáše,
8 třetí na Chárima, čtvrtý na Seórima,
9 pátý na Malkijáše, šestý na Mijámina,
10 sedmý na Kósa, osmý na Abijáše,
11 devátý na Jéšuu, desátý na Šekanjáše,
12 jedenáctý na Eljašíba, dvanáctý na Jákima,
13 třináctý na Chupu, čtrnáctý na Ješebába,
1 Paralipomenon 24

14 patnáctý na Bilgu, šestnáctý na Iméra,
15 sedmnáctý na Chezíra, osmnáctý na Pisesa,
16 devatenáctý na Petachjáše, dvacátý na Jechezkéla,
17 jedenadvacátý na Jakína, dvaadvacátý na Gamúla,
18 třiadvacátý na Delajáše, čtyřiadvacátý na Maazjáše.
19 Toto jsou povolaní do služby, aby vstupovali do Hospodinova domu podle svého řádu za dozoru svého otce Árona, jak mu jej přikázal Hospodin, Bůh Izraele.
20 Ostatní Léviovci: ze synů Amrámových Šúbael, ze synů Šúbaelových Jechdejáš.
21 Za Rechabjáše: přední ze synů Rechabjášových Jišijáš.
22 Za Jishára: Šelomót, ze synů Šelomótových Jáchat.
23 Synové Jerijášovi: Amarjáš byl druhý, Jachazíel třetí, Jekameám čtvrtý.
24 Synové Uzíelovi: Míka. Ze synů Míkových: Šámir.
25 Bratr Míkův byl Jišijáš. Ze synů Jišijášových Zekarjáš.
26 Synové Merarího: Machlí a Múši, synové jeho syna Jaazijáše.
27 Synové Merarího: za Jaazijáše jeho syn a Šóham, Zákur a Ibrí.
28 Za Machlího Eleazar, ale ten neměl syny.
Komentáře k verši :

Třídy synů Áronových: Synové Áronovi byli Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar. 1 Paralipomenon 24,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.