Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
třináctý na Chupu, čtrnáctý na Ješebába, 1 Paralipomenon 24,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 24

11 devátý na Jéšuu, desátý na Šekanjáše,
12 jedenáctý na Eljašíba, dvanáctý na Jákima,
13 třináctý na Chupu, čtrnáctý na Ješebába,
14 patnáctý na Bilgu, šestnáctý na Iméra,
15 sedmnáctý na Chezíra, osmnáctý na Pisesa,
16 devatenáctý na Petachjáše, dvacátý na Jechezkéla,
17 jedenadvacátý na Jakína, dvaadvacátý na Gamúla,
18 třiadvacátý na Delajáše, čtyřiadvacátý na Maazjáše.
19 Toto jsou povolaní do služby, aby vstupovali do Hospodinova domu podle svého řádu za dozoru svého otce Árona, jak mu jej přikázal Hospodin, Bůh Izraele.
20 Ostatní Léviovci: ze synů Amrámových Šúbael, ze synů Šúbaelových Jechdejáš.
21 Za Rechabjáše: přední ze synů Rechabjášových Jišijáš.
22 Za Jishára: Šelomót, ze synů Šelomótových Jáchat.
23 Synové Jerijášovi: Amarjáš byl druhý, Jachazíel třetí, Jekameám čtvrtý.
24 Synové Uzíelovi: Míka. Ze synů Míkových: Šámir.
25 Bratr Míkův byl Jišijáš. Ze synů Jišijášových Zekarjáš.
1 Paralipomenon 25

26 Synové Merarího: Machlí a Múši, synové jeho syna Jaazijáše.
27 Synové Merarího: za Jaazijáše jeho syn a Šóham, Zákur a Ibrí.
28 Za Machlího Eleazar, ale ten neměl syny.
29 Za Kíše synové Kíšovi, Jerachmeel.
30 Synové Múšiho: Machlí, Éder a Jerímót. To jsou Léviovci podle svých otcovských rodů.
31 Ty rovněž vylosovali, předního stejně jako nejmladšího bratra, aby byli po boku svým bratřím, synům Áronovým, před králem Davidem i před Sádokem a Achímelekem a předními muži z otcovských rodů kněžských a lévijských.

1 Paralipomenon, Kapitola 25

1 David a velitelé vojska přidělili též službu synům Asafovým, Hémanovým a Jedútúnovým, aby vyhlašovali proroctví při citaře, harfě a při cymbálech. Seznam mužů, konajících služebné dílo:
2 Ze synů Asafových Zákur, Josef, Netanjáš a Asaréla. Synové Asafovi byli k ruce Asafovi, když z králova pověření vyhlašoval proroctví.
3 Za Jedútúna šest Jedútúnových synů: Gedaljáš, Serí, Ješajáš, Chašabjáš a Matitjáš; byli k ruce svému otci Jedútúnovi, jenž vyhlašoval proroctví při citaře k chvále a oslavě Hospodina.
4 Za Hémana synové Hémanovi: Bukijáš, Matanjáš, Uzíel, Šebúel, Jerímót, Chananjáš, Chananí, Elíata, Gidaltí, Rómamtí-ezer, Jošbekáša, Malótí, Hótir a Machazíót.
5 Ti všichni jsou synové Hémana, králova vidoucího, podle Božích slov o pozdvižení rohu. Bůh dal Hémanovi čtrnáct synů a tři dcery.
6 Ti všichni byli k ruce svému otci při zpěvu v Hospodinově domě s cymbály, haframi a citarami, ke službě v domě Božím z králova pověření, k ruce Asafovi, Jedútúnovi a Hémanovi.
7 Jejich počet spolu s jejich bratry vyučenými Hospodinovu zpěvu byl dvě stě osmdesát osm, samých mistrů.
8 Losy pro strážní službu vrhli jak malému, tak velikému, mistru i učedníkovi.
9 První z Asafova rodu byl vylosován Josef, druhý Gedaljáš; ten a jeho bratří a synové, celkem dvanáct mužů.
Komentáře k verši :

třináctý na Chupu, čtrnáctý na Ješebába, 1 Paralipomenon 24,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.