Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Synové Léviho: Geršóm, Kehat a Merarí. 1 Paralipomenon 6,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Paralipomenon 6

40 Azarjáš zplodil Serajáše a Serajáš zplodil Jósadaka;
41 Jósadak pak šel do zajetí, když Hospodin prostřednictvím Nebúkadnesara dal přestěhovat Judu a Jeruzalém.

1 Paralipomenon, Kapitola 6

1 Synové Léviho: Geršóm, Kehat a Merarí.
2 Toto jsou jména synů Geršómových: Libní a Šimeí.
3 Synové Kehatovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel.
4 Synové Merarího: Machlí a Muší. To jsou čeledi Léviho podle otcovských rodů.
5 Ke Geršómovi patří: jeho syn Libní, jeho syn Jachat, jeho syn Zima,
6 jeho syn Jóach, jeho syn Idó, jeho syn Zerach, jeho syn Jeotraj.
7 Synové Kehatovi: jeho syn Amínadab, jeho syn Kórach, jeho syn Asír,
8 jeho syn Elkána, jeho syn Ebjásaf, jeho syn Asír,
9 jeho syn Tachat, jeho syn Uríel, jeho syn Uzijáš, jeho syn Šaúl.
10 A synové Elkánovi: Amasaj a Achímót.
11 Elkána: Synové Elkánovi: jeho syn Sófaj, jeho syn Nachat,
12 jeho syn Elíab, jeho syn Jerócham, jeho syn Elkána.
13 A synové Samuelovi: prvorozený Vašní a Abijáš.
1 Paralipomenon 6

14 Synové Merarího: Machlí, jeho syn Libní, jeho syn Šimeí, jeho syn Uza,
15 jeho syn Šimea, jeho syn Chagijáš, jeho syn Asajáš.
16 Toto jsou ti, které ustanovil David, aby zpívali v domě Hospodinově od chvíle, kdy tam spočinula schrána.
17 Přisluhovali zpěvem před příbytkem stanu setkávání až do doby, kdy Šalomoun vybudoval v Jeruzalémě dům Hospodinův. Ve své službě stáli podle svého pořádku.
18 Ti, kteří tu stáli, a jejich synové: Ze synů Kehatových: Héman, zpěvák, syn Jóela, syna Samuela,
19 syna Elkány, syna Jeróchama, syna Elíela, syna Tóacha,
20 syna Súfa, syna Elkány, syna Machata, syna Amasaje,
21 syna Elkány, syna Jóela, syna Azarjáše, syna Sefanjáše,
22 syna Tachata, syna Asíra, syna Ebjásafa, syna Kóracha,
23 syna Jishára, syna Kehata, syna Léviho, syna Izraelova.
24 A jeho bratr Asaf, stojící mu po pravici, Asaf, syn Berekjáše, syna Šimey,
25 syna Míkaela, syna Baasejáše, syna Malkijáše,
26 syna Etního, syna Zeracha, syna Adajáše,
27 syna Étana, syna Zimy, syna Šimeího,
28 syna Jachata, syna Geršóma, syna Léviho.
Komentáře k verši :

Synové Léviho: Geršóm, Kehat a Merarí. 1 Paralipomenon 6,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.